Poprawny CSS!








Powiat Wałecki

Oświata w powiecie




Pierwsza pomoc w Zespole Szkół nr 3

Dnia 18.02.2015r. odbyło się szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Powiat Wałecki
Zajęcia poprowadził ratownik medyczny p. Piotr Brosz. Uczestnikami byli uczniowie klas IV TFS i III a oraz wicedyrektor p. Alina Jackowska, p. Anna Gniot, a także organizatorka spotkania - p. Anna Andrukajtis. Zdjęcia wykonała Magdalena Doligała z klasy IV TRM.
W pierwszej części szkolenia młodzież została zapoznana z zasadami i sposobami udzielania pierwszej pomocy podczas różnych zdarzeń losowych.
Druga część miała charakter praktyczny. Uczniowie przećwiczyli sposoby udzielania pomocy na fantomie ratowniczym.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Warsztaty poszerzyły wiedzę i umożliwiły rozwinięcie umiejętności. Dało się zauważyć duże zaangażowanie, szczególnie podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych.



Uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół nr 2 wzięli udział w kolejnym nocnym marszu survivalowym. Musieli m.in. przygotować ciepły posiłek ze zgromadzonej w lesie żywności. Dotarcie do produktów stanowiło nie lada problem i wymagało od uczniów konkretnych umiejętności.

Zadania, przed którymi stanęli uczniowie były tylko na pozór łatwe. "Młodzi żołnierze" musieli zabezpieczyć się przed wyziębieniem (rozpalić ognisko, przygotować schronienie); przygotować ciepły posiłek z surowego mięsa (bez przypraw) oraz gorący napój (z igieł świerku, dzikiej róży lub głogu) oraz wykonać dwa marsze (jeden wg azymutu i drugi wg mapy). Wszystkie zadania trzeba było zrealizować w drużynach lub zespołach bojowych. Dodatkowym utrudnieniem była noc i temperatura spadająca do - 3 stopni C.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
- Miłym akcentem był fakt, że wszystkie drużyny w ciągu pół godziny rozpaliły ogniska, a bywało, że po dwóch godzinach było zimno i ciemno - opowiada nauczyciel Wiktor Marcinkowski. - Drugi element, marsz wg azymutu i odnalezienie składu żywności to ogromna mobilizacja w myśl zasady znajdziemy - jemy. Na pochwałę zasługują: pierwsza drużyna dowodzona przez Łukasza Grabskiego i trzecia, dowodzona przez Martę Koperek. Obie drużyny wykonały marsz bezbłędnie.
Posiłek przygotowany ze znalezionej żywności przygotowali najlepiej członkowie drużyny dowodzonej przez Aleksandra Pielecha. Za służbę patrolową odpowiedzialni byli uczniowie drugiej klasy pod dowództwem Przemysława Lenskiego (przy współudziale dowódców drużyn z pierwszego plutonu). Na pochwałę zasłużyły także Daria Banaskiewicz i Weronika Wojno, które uzbrojone jedynie w latarki i mapę miały rozpoznać nowe rejony baz.
- Mija 14 godzina, czas wracać, wiem że nauczyli się dużo, sprawdzili siebie samych i tylko uśmiechnięte buzie świadczą o tym, że przetrwaliśmy, a wysiłek się opłacał - podsumowuje W. Marcinkowski.
W survivalu uczestniczyły dwie klasy wojskowe (klasa pierwsza 20 uczniów, klasa druga 9 uczniów). Wyprawę można było zrealizować dzięki nauczycielom: Jolancie Bacławskiej, Magdzie Morawskiej i Mirosławowi Dulębie.




Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu już kolejny raz wzięli udział w regionalnym etapie konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp pt. "Poznaj swoje prawa w pracy".

Do konkursu, który odbył sie 12.02 br. w Szczecinie stanęło 42 uczniów z województwa zachodniopomorskiego. Zespół Szkół nr 2 reprezentowali Mikołaj Bogulski i Piotr Bożys (uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Profesora Wiktora Zina) oraz Stanisław Kosek i Sebastian Podgórski z Technikum Zawodowego nr 1 im. Profesora Wiktora Zina. O kolejności miejsc zadecydowała dogrywka, do której zakwalifikowano pięć osób. Ostatecznie Stanisław Kosek zajął II miejsce i będzie reprezentował nasz region w etapie centralnym w Warszawie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Konkurs, który przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego "Kultura bezpieczeństwa", od 2013 roku organizuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jego celem jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa. Etap centralny konkursu przeprowadzony zostanie w terminie wyznaczonym przez Głównego Inspektora Pracy, nie później jednak niż do 15 kwietnia br. W skład komisji konkursowej wejdą dyrektorzy lub wicedyrektorzy departamentów: Nadzoru i Kontroli, Prawnego, Legalności Zatrudnienia, Prewencji i Promocji, a także sekretarz komisji - przedstawiciel Departamentu Prewencji i Promocji.








Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.