Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Oświata w powiecieStypendia Unijne dla pilnych uczniów

Powiat Wałecki
W kwietniu 2009 roku uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu składali wnioski, oświadczenia i pozostałe dokumenty potrzebne do uzyskania "Stypendium dla pilnych uczniów" - stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Państwa.

Powiat Wałecki
Zgodnie z projektem, uprawnioną do otrzymania stypendium była młodzież uczęszczająca do szkoły kończącej się egzaminem maturalnym (w Zespole Szkół nr 3: I Liceum Profilowanego i Technikum Zawodowego nr 2), pochodząca z terenów wiejskich lub małych miast (do 20 tys. mieszkańców), systematycznie uczęszczająca do szkoły (liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekraczała 10% wszystkich godzin lekcyjnych) oraz o dochodach nie przekraczających 504 zł netto na osobę w rodzinie za rok 2007. W rezultacie złożono ponad 80 wniosków, ale warunki spełniło 79 uczniów. Stypendium przyznano na rok szkolny 2008/2009, na 8 miesięcy w kwocie po 250 zł za miesiąc.
Powiat Wałecki


W czwartek 28 maja 2009 roku Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta oraz Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu pogratulowali stypendystom oraz wręczyli stypendialne bony na 2000 złotych. Pieniądze ze stypendium uczniowie powinni przeznaczyć na cele edukacyjne, związane z kosztami nauki, dojazdami itp. Ponadto muszą gromadzić i przechowywać rachunki do 2020 roku oraz okazać je w razie kontroli. Celem stypendium jest pomoc uczniom w realizacji ich edukacyjnych i zawodowych zamierzeń, zdania egzaminu maturalnego oraz zdobycia wyższego wykształcenia i ... właśnie tego życzą uczniom Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZS nr 3 w Wałczu.


Urodziny Amnesty International

Powiat Wałecki
28 maja 2009 r. po raz drugi świętowaliśmy Urodziny Amnesty International w ZS nr 3, a potem także w Wałczu przed sklepem "Orion".
Szkolna Grupa AI (Natalia Siejko, Natalia Jarzeńska, Paulina Olas, Marta Daniel, Lidia Padysz, Mateusz Kucharczyk, Magda Jakubowicz, Monika Leszczyk, Paulina Ziemba, Małgorzata Klima) przypomniała uczniom i mieszkańcom miasta o wydarzeniach sprzed 19 lat, a także zaprezentowała kampanie prowadzone przez AI w tym roku: Stop Torturom w wojnie z terroryzmem, Stop egzekucjom, Stop przemocy wobec kobiet, Human Dignity, Antydyskryminacja, Obama s First 100 Days, Stop wykorzystywaniu dzieci jako żołnierzy. Członkowie SzGAI ubrani byli w żółte koszulki i czarne spodnie, czyli barwy Amnesty International. Na głowach mieli czarne worki, a ręce oplatał żelazny łańcuch. Były to symbole wiążące się z głównymi celami działalności AI:
  • uwolnienie wszystkich więźniów sumienia,
  • zapewnienie wszystkim więźniom politycznym bezzwłocznego i rzetelnego procesu sądowego,
  • zniesienie kary śmierci, tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego bądź poniżającego traktowania,
  • położenie kresu pozasądowym egzekucjom oraz "zaginięciom",
  • walka z bezkarnością poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców naruszeń praw człowieka zgodnie ze standardami międzynarodowymi.
Powiat Wałecki
Rozdawaliśmy białe i żółte balony, ulotki informujące o organizacji AI, jej celach, podejmowanych działaniach itp. Przyjmowaliśmy także wpisy do Księgi Jubileuszowej, specjalnie założonej na tę okazję. Zapraszamy do galerii: www.amnestyzwa.pl Akcja SzGAI została połączona z akcją, której inicjatorką była p. Jolanta Parandyk. Pani Jola i uczniowie z jej klasy (III TE i II E) promowali "Kampanię Wodną" Polskiej Akcji Humanitarnej (www.wodapitna.pl). "Kampania Wodna" to program niesienia pomocy ludziom pozbawionym dostępu do wody pitnej. W ramach tej akcji uczniowie namawiali do zakupu wody mineralnej Cisowianka (firma włączyła się do współpracy z PAH). Zysk ze sprzedaży tej wody PAH przeznacza na budowę studni w Sudanie Południowym i Darfurze. Istotnym jest fakt, iż mieszkańcy Wałcza i uczniowie ZS nr 3 dowiedzieli się, że nie każdy człowieka na świcie ma dostęp do wody pitnej i istnieją regiony, w których woda może być surowcem pożądanym równie bardzo jak złoto. Akcję wspiera również Amnesty International.
red. Anna PienkośSpotkanie z Lechem Wałęsą

Powiat Wałecki
21 kwietnia 2009 r. nieliczna grupa uczniów Zespołu Szkół nr 3 (Małgorzata Szpica z II E, Andżelika Kułaga z II E, Natalia Żubrecka z II E oraz Rafał Nisiewicz z I k) pod opieką p. Anny Pienkoś wzięła udział w spotkaniu z byłym Prezydentem RP Lechem Wałęsą, które miało miejsce w Sali Kongresowej US wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych w Szczecinie.

Przypomnijmy, iż Lech Wałęsa to legendarny przywódca NSZZ "Solidarność" i laureat nagrody Nobla.
W spotkaniu udział wzięło ponad dwa tysiące studentów i gości, w gronie których znalazł się prezydent Szczecina Piotr Krzystek, były minister spraw wewnętrznych Andrzej Milczanowski oraz rektor US Waldemar Tarczyński. Wizyta prezydenta miała charakter akademicki. Jej integralną częścią był wykład Droga Polaków do wolności, w którym Lech Wałęsa mówił
Powiat Wałecki
o międzynarodowej i wewnętrznej sytuacji Polski w latach 80., a także o istocie słowa "demokracja". Zdaniem Wałęsy "demokracja rozdaje prawa, ale również obowiązki". Wyrażając te słowa, chciał zwrócić uwagę młodzieży na to, iż powinna czynnie uczestniczyć w życiu swojego narodu, zwłaszcza poprzez udział w demokratycznych wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Polacy powinni, jak niegdyś, dostrzegać szanse rozwoju, jak też zbliżające się niebezpieczeństwa.
Prezydent podkreślił fakt, iż obecna rzeczywistość w dużej mierze różni się od rzeczywistości lat 80. Żyjemy w dobie intelektu, globalizmu i ekonomii. Przy budowie nowego, międzynarodowego oblicza Polski należy kierować się przede wszystkim intelektem.
"To nie jest epoka strajków" - mówił Wałęsa.
Po części wykładowej nastąpiła seria pytań od zgromadzonej w sali publiczności. Pierwsze pytanie pochodziło od dyrektora IHiSM - prof. dr. hab. Adama Makowskiego. Zapytał on prezydenta, dlaczego my, Polacy przegrywamy pamięć o roku 1989, a wygrywają ją Niemcy i mur berliński? Wałęsa wyraźnie podkreślił, iż to polska "Solidarność" zainicjowała proces dekomunizacji Europy Środkowej i tego faktu nic nie jest w stanie zmienić.
Studenci pytali o politykę zagraniczną, o to, kto powinien być obecnie dla Polski najważniejszym sojusznikiem? Pojawiła się także grupa pytań dotyczących obecnych spraw wewnętrznych Polski, a zatem pytania o proces lustracji, stosunek prezydenta do
Powiat Wałecki
Instytutu Pamięci Narodowej. Wałęsa powiedział, że Instytut nie przyjął wyroku sądu lustracyjnego odnoszącego się do jego osoby. Przypomniał, że sąd oczyścił go z zarzutów współpracy z SB, a ponad to 85 tomów oryginalnych dokumentów dotyczących jego sprawy zostało zniszczonych. Były także pytania typowo historyczne, np. czy to historia stworzyła Lecha Wałęsę, czy Lech Wałęsa historię? Pytano prezydenta o ,,czarną legendę" Okrągłego Stołu. Odpowiadał, że nie oszukano działaczy "Solidarności", że byli wtedy tak słabi, że na więcej nie było ich stać. Ostatnią grupą pytań były pytania z zakresu ekonomii. Pytano o szanse na ratowanie polskiej stoczni. Tu prezydent bezsilnie rozkładał ręce... Spotkanie dobiegło końca. Lecha Wałęsę pożegnano owacją na stojąco. Dyrektor IHiSM wręczył mu pamiątkowe upominki i kwiaty. Dwóm szczęśliwym studentom udało się zdobyć autograf. Po spotkaniu nauczyciele szkół patronackich spotkali się w gabinecie dyrektora IHiSM. Tam wspólnie omówiliśmy dalsze kierunki rozwoju naszej współpracy. Ustaliliśmy, iż skierujemy nasze kroki w stronę edukacji regionalnej.
Nasi uczniowie cieszyli się, że mogli wziąć udział w tak prestiżowym wydarzeniu. Lech Wałęsa to "żywa historia". Poza tym zobaczyli jak wygląda życie na wyższej uczelni. Gmach IHiSM niewątpliwie robi wrażenie.

red. Anna PienkośZajęcia profilaktyczne w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu

Powiat Wałecki
W kwietniu odbywały się w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pracowników Agencji Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Stanominie: psychoterapeutę uzależnień - Jerzego Protasiuka i pielęgniarkę - Jolantę Pograniczną.
Młodzież Szkoły uczestniczyła podczas dziewięciu trzygodzinnych spotkań w dwóch programach: "JESTEM WOLNY" i "KOREKTA". Zadaniem pierwszego z nich było dostarczenie podstawowej wiedzy o rodzajach środków narkotycznych, specyfice ich działania, pokazanie całego procesu uzależnienia, omówienie poszczególnych faz z uwzględnieniem różnic wynikających z rodzaju narkotyku, zrozumienie powodów, dla których ludzie stosują środki zmieniające świadomość, uświadomienie młodzieży ryzyka jakie ponosi młody człowiek sięgający po narkotyki, pokazanie trudności występujących podczas wyzwalania się z uzależnienia, uczenie umiejętności asertywnego odmawiania i przeciwstawiania się presji grupy rówieśniczej oraz przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru w sprawach dotyczących środków uzależniających. Program "KOREKTA" skierowany był do tej grupy młodzieży, wśród której jest już czynny obyczaj picia alkoholu i istnieją związane z nim zagrożenia.
Powiat Wałecki
Celem tego programu było: pokazanie powodów, dla których ludzie piją alkohol i używają narkotyki lub inne substancje zmieniające nastrój, pokazanie rodzajów picia alkoholu i związane z nim ryzyko ponoszone przez człowieka, zbadanie własnych relacji z alkoholem za pomocą testu AUDIT i omówienie wyników testu, analiza mitów związanych z piciem alkoholu i braniem narkotyków, pokazanie, że jedynym stuprocentowo skutecznym sposobem ochrony przed uzależnieniem jest abstynencja i zdrowy, trzeźwy styl życia.
Organizacją zajęć i pozyskaniem funduszy zajęła się pedagog szkolna - Joanna Włodarczyk-Załęska. Dzięki finansowemu wsparciu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu oraz Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu i Człopie udało się zrealizować powyższe programy wśród uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu.
Joanna Włodarczyk-ZałęskaSprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.