POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
"ANIMATOR ŻYCIA SPOŁECZNEGO
NA OBSZARACH WIEJSKICH - OSP"


Dnia 29 października br. w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Chwiramie odbyło się spotkanie realizowane przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP oraz Oddział Powiatowy ZOSP RP w ramach projektu "Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w ćwiczeniach z zakresu pierwszej pomocy prowadzonych przez Oddział Powiatowy ZOSP RP. Celem wydarzenia była integracja uczniów oraz nabycie umiejętności z zakresu wiedzy pożarniczej, udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa. Projekt był dofinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.


     
XII MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO MŁODZIEŻY I KADRY OHP W TENISIE STOŁOWYM

25 października br. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu odbyły się XII Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Młodzieży i Kadry OHP w tenisie stołowym. W mistrzostwach wzięło udział 12 drużyn z jednostek Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Turniej rozgrywano w dwóch etapach: grupowym i pucharowym z podziałem na chłopców i dziewczęta.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W rundzie pucharowej w kategorii dziewcząt I miejsce zajęła Julita Jagiełło z OSiW w Barlinku, II miejsce Karolina Rodoś z HP Police, III miejsce Wiktoria Wiśniewska z OSiW w Stargardzie, IV miejsce Karolina Czajewska z HP Wałcz. W klasyfikacji chłopców I miejsce zajął Karol Pająk z HP Trzebiatów, II miejsce Jakub Grochowicki z HP Wałcz, III miejsce Jakub Luks z HP Szczecinek, IV miejsce Dariusz Pogocki z HP Wałcz. W klasyfikacji drużyn zwyciężył Hufiec Pracy Wałcz, II miejsce zajął Hufiec Pracy ze Szczecinka, III miejsce Hufiec Pracy z Trzebiatowa oraz IV miejsce OSiW z Barlinka. Turniej kadry OHP w kategorii kobiet wygrała Dorota Kukiełka z OSiW w Barlinku, II miejsce zajęła Natalia Mochort z HP w Wałczu oraz Barbara Kuriata z HP Trzebiatów. Zawody sędziowali uczestnicy Hufca Pracy w Wałczu, pod kierunkiem starszego wychowawcy Bohdana Kamińskiego. Dodatkowo podczas turnieju można było zobaczyć prace wykonane w ramach konkursu fotograficznego pn. "Ludzie są stworzeni do radości. Prawdziwa radość jest zwycięstwem" (..) Jan Paweł II.

Zdjęcia: Natalia Mochort, Mariola Jaworska


     
AKCJA MOBILNEGO POBORU KRWI W AMBULANSIE

W czwartek 25 października br. na placu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przeprowadziliśmy kolejną Mobilną Akcję Poboru Krwi w Ambulansie. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych do akcji przyłączyły się 33 osoby, które łącznie oddały prawie 15 litrów krwi. Serdecznie dziękujemy i już dzisiaj zapraszamy na kolejny MOBILNY POBÓR KRWI W AMBULANSIE.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
PRZYSIĘGA WOJSKOWA

20 października br. w Wałczu 48 elewów III turnusu Służby Przygotowawczej złożyło przysięgę wojskową na sztandar 100 batalionu łączności. W uroczystości uczestniczyli m.in.: mjr Krzysztof Dąbkiewicz, który w tym dniu pełnił obowiązki Dowódcy 100. batalionu łączności, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu wałeckiego, duchowieństwa oraz żołnierze wraz z rodzinami. W uroczystościach Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

Fot. kpr. Tomasz Minko


     
ŚWIĘTO WOJSK ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W dniu 18 października br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w obchodach Święta Wojsk Łączności i Informatyki, które odbyły się na ternie koszar 100. batalionu łączności. Uroczystość była okazją do nadania wyróżnień, odznaczeń a także podziękowań żołnierzom za ich służbę. Wydarzenie uświetnił występ Orkiestry Wojskowej z Koszalina.


     
PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 2320Z
W MIEJSCOWOŚCI JAGLICE


W dniu 18 października br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Wałeckim a firmą Roboty Drogowo - Budowlane reprezentowaną przez Pana Jacka Karpińskiego na prace budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem w zakresie: 4.7 Budowa lub przebudowa dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz ułatwi dojazd mieszkańcom Jaglic do obiektów użyteczności publicznej.
Zadanie ma na celu upłynnienie ruchu (poszerzenie jezdni, usunięcie znacznych deformacji i ubytków w jezdni), zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu: pieszych i kołowych, poprawa stanu środowiska (poprawa odpływu wód opadowych, usunięcie ubytków i zastoisk wodnych).
Zaprojektowano przebudowę drogi o następujących parametrach:
  • klasa drogi - L;
  • kategoria ruchu - KR 2;
  • szerokość jezdni - 5,0 m.
Wartość robót budowlanych: 134 562,00 zł.
Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: 79 237,00 zł.
Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Gminy Człopa.


     
SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU PN. "POLSKO - UKRAIŃSKI MASTER CHEF - Z TRADYCJĄ W TLE"
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
18 października br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu na zaproszenie władz Powiatu Wałeckiego gościliśmy nauczycieli z ZS nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu, którzy zaangażowali się w realizację projektu pn. "Polsko - Ukraiński Master Chef - z tradycją w tle". Spotkanie było okazją do podziękowań i wręczenia upominków. Dzięki takim przedsięwzięciom przyczyniamy się do rozwoju współpracy, zacieśnienia wzajemnych relacji pomiędzy Polską i Ukrainą, do poznawania kultury i tradycji obu narodów promując postawę otwartości i tolerancji wśród młodego pokolenia.


     
STYPENDIA STAROSTY WAŁECKIEGO W RAMACH PROJEKTÓW PN.: "MOJE KOMPETENCJE – OTWARTE WROTA DO KARIERY" ORAZ "WIEDZA OPARTA NA PRAKTYCE"
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W dniu 17 października br. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner wręczyli uczniom szkół ponadpodstawowych stypendia w ramach projektów pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" oraz "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim".

Stypendia otrzymało 39 najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych. Kluczowym kryterium przyznania stypendium było uczestnictwo w projekcie, aktywność podczas zajęć organizowanych w ramach projektu oraz bardzo dobre wyniki w nauce. W projekcie pn.: "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" zwrócono także uwagę na opinie od pracodawcy, u którego został odbyty staż bądź praktyka.
Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
     
SPOTKANIE "PODWIECZOREK DLA SENIORA"

17 października br. w Wałeckim Centrum Kultury odbyło się spotkanie pn. "Podwieczorek dla Seniora", w którym uczestniczyli członkowie Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałczu oraz sekcji emeryckiej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner serdecznie powitali wszystkich zgromadzonych. Podczas wystąpienia wyrazili uznanie dla podejmowanych działań przez stowarzyszenia na rzecz aktywizacji Seniorów w powiecie wałeckim. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności stowarzyszeń, podziękowań i gratulacji oraz wręczenia upominków Członkom organizacji.

Fot. Pojezierze Wałeckie


     
MIEJSKIE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
15 października w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, nauczyciele oraz pracownicy administracji szkół podstawowych. Uroczystość była okazją do wręczenia nagród i wyróżnień nauczycielom. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz. Nagrody Starosty Wałeckiego otrzymali: Mirosława Szymańska, Zofia Skuza, Mariola Żołnacz i Alicja Pastusiak. Po części oficjalnej wystąpił zespół La Fonica Quartet.

Fot. UM Wałcz


     
DZIEŃ SENIORA W ODDZIALE REJONOWYM POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W WAŁCZU

W sobotę 13 października br. w Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałczu zorganizował Dzień Seniora, w którym uczestniczyli Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner. Spotkanie było okazją do wręczenia wyróżnień i podziękowań dla członków związku. W tym roku Starosta Wałecki uhonorował Irenę Szperkowską, Danutę Hofman, Leonarda Gradek i Włodzimierza Madzińskiego. W swoim wystąpieniu Starosta Wałecki życzył wszystkim zgromadzonym dużo zdrowia, radości i realizacji dotąd niespełnionych marzeń.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
POWIATOWE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Tegoroczne powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 12 października br. w Wałeckim Centrum Kultury. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny, Jolanta Będlin Kierownik Oddziału Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Wałczu, Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz Sławomir Zych, przedstawiciele instytucji, dyrektorzy podległych jednostek, przedsiębiorcy z powiatu wałeckiego, nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych oraz pracownicy administracji i obsługi szkół.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W części artystycznej wystąpili uczniowie z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner w swoim wystąpieniu podsumowała sukcesy wałeckich szkół ponadpodstawowych oraz wyraziła uznanie wobec kompetencji kadry pedagogicznej, która rozwija umiejętności i pasje swoich wychowanków. Nauczycielom oraz pracownikom administracji życzyła sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Po części oficjalnej Starosta Wałecki i Wicestarosta wręczyli akty nadania stopnia Awansu Zawodowego na Nauczyciela Mianowanego oraz listy gratulacyjne Nauczycielom, którzy uzyskali awans na stopień Nauczyciela Dyplomowanego. Podczas uroczystości dyrektor ZS nr 4 RCKU Leszek Molka z rąk Prezesa Ligii Obrony Kraju Tadeusza Dojssa odebrał zbiorowy medal "Za zasługi dla LOK". Natomiast Jolanta Bacławska odebrała odznakę przyznaną przez Zarząd Główny ZNP. Wręczono także nagrody Starosty Wałeckiego oraz Burmistrza Miasta Wałcz. Podziękowania za współpracę i wsparcie otrzymali przedstawiciele firm z powiatu wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
XII MARSZ ŻYCIA I NADZIEI W WAŁCZU ZORGANIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE KOBIET ZIEMI WAŁECKIEJ "AMAZONKA"

11 października br. z Placu Wolności w Wałczu wyruszył już po raz XII Marsz Życia i Nadziei zorganizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka". Uczestnicy z różowymi akcentami przemaszerowali do Wałeckiego Centrum Kultury, gdzie odbyły się występy artystyczne, podsumowanie działalności Stowarzyszenia oraz przemówienia zaproszonych gości.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Krystyna Kołodziejska - Motyl, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny, przedstawiciele szkół, instytucji, członkinie oraz sympatycy stowarzyszenia. Wydarzenie miało na celu zachęcenie kobiet do poddawania się profilaktycznym badaniom ultrasonograficznym piersi, co pozwala na wczesne wykrycie nowotworu.


     
STYPENDIA STAROSTY WAŁECKIEGO

W Zespole Szkół nr 1 w Wałczu 10 października br. odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Wałeckiego. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wałczu Piotr Suchojad, dyrektorzy szkół, nauczyciele i wychowawcy oraz stypendyści wraz z rodzicami.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Stypendia otrzymało 31 uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce oraz w sporcie. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz w swoim wystąpieniu podkreślił zaangażowanie i ciężką pracę uczniów włożoną w osiągnięcie wyników oraz serdecznie pogratulował stypendystom osiągnięć. Rodzicom i Nauczycielom podziękował za wsparcie i poświęcenie jakie wkładają w wychowanie Młodych Talentów i rozwijanie ich zainteresowań i pasji. Stypendyści oraz ich rodzice otrzymali specjalne listy gratulacyjne.


     
VII MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET W BOKSIE

Powiat Wałecki
W dniach 3- 6 października br. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu odbyły się VII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Kobiet w Boksie do lat 23, w których uczestniczyło 70 zawodniczek z 31 klubów z całego kraju. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Po zaciętej rywalizacji Inez Jóźwiak zdobyła brązowy medal. Natomiast Ania Góralska czwarty raz z rzędu zdobyła tytuł Młodzieżowej Mistrzyni Polski, ponadto Ania została uznana najlepszą zawodniczką Mistrzostw. Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Organizatorem przedsięwzięcia był Klub Sportowy "KORONA" w Wałczu. Wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu Powiatu Wałeckiego.


     
Powiat Wałecki
POWIAT WAŁECKI
SAMORZĄDEM PRZYJAZNYM
EKONOMII SPOŁECZNEJ


W dniu 5 października br. kapituła konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Lider Ekonomii Społecznej" przyznała Powiatowi Wałeckiemu zaszczytne wyróżnienie doceniając nasze działania na niwie wspierania podmiotów ekonomii społecznej. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.


     
XI WAŁECKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "CON ANIMA" 2018


4 października br. w Wałeckim Centrum Kultury odbyły się XI Wałeckie Spotkania Artystyczne Osób Niepełnosprawnych "Con Anima". Organizatorem wydarzenia był Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W tegorocznych spotkaniach uczestniczyło ponad 200 osób z 15 ośrodków m. in.: ze Sławna, Stargardu, Piasecznika, Krajenki, Trzcianki, Gryfina, Dzwonowa, Białogardu, Lipki oraz z Wałcza - reprezentacja Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego. Zaprezentowany program artystyczny oceniało jury w składzie: Mariola Płotka, Dominika Ptak oraz Maciej Łukaszewicz. Równolegle obradowało drugie jury złożone z przedstawicieli WTZ Wałcz.
Nagrodę Grand Prix otrzymała reprezentacja Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie.

Natomiast miejsca na podium uplasowały się następująco:
I miejsce - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną z Gryfic,
II miejsce - Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipce,
III miejsce - Warsztat Terapii Zajęciowej w Białogardzie.


Nagrodę Maski "Con Anima" przyznawaną przez jury złożone z reprezentacji WTZ w Wałczu otrzymał Warsztat Terapii Zajęciowej z Trzcianki. Wydarzenie uświetnił występ Estery Naczk - Suskiej, DJ Ardena, a także animatora czasu wolnego VANESSA - firmy zajmującej się organizowaniem okolicznościowych uroczystości.
Powiat Wałecki reprezentowała Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner. Celem wydarzenia było promowanie twórczości osób niepełnosprawnych. Spotkanie dofinansowane było m.in. ze środków Państwowego Funduszu Rahabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego oraz z budżetu Powiatu Wałeckiego.


     
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

1 października br. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu. Rektor PWSZ w Wałczu dr Dariusz Skalski przywitał zgromadzonych gości, wśród których byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, przedstawiciele władz samorządowych, Radni Rady Powiatu i Rady Miasta Wałcz, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, szkół, przedsiębiorcy oraz studenci.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, który w swoim wystąpieniu życzył studentom niegasnącego zapału do rozwijania pasji oraz zdobywania nowych umiejętności i pogłębiania wiedzy. Po przemówieniach odbyło się uroczyste ślubowanie studentów pierwszego roku studiów.


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII