POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki

     


     
X MIEJSCE POWIATU WAŁECKIEGO W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU GMIN I POWIATÓW
Powiat Wałecki


W dniach 29-30 września br. w Ossie odbyło się XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Podczas obrad delegaci przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu, omawiali projekty i założenia programowe na rok 2020, ponadto odbyły się wystąpienia tematyczne związane z funkcjonowaniem powiatów, oraz dyskusje dotycząca bieżących spraw istotnych dla powiatów. Na uroczystej Gali Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz otrzymał nagrodę za zajęcie przez Powiat Wałecki X miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za 2019 rok w kategorii do 60 tys. mieszkańców.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
PRZEKAZANIE LAPTOPÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W dniu 28 września br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz wraz z Wicestarostą Jolantą Wegner przekazali do wałeckich szkół ponadpodstawowych sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Sprzęt w postaci 30 laptopów wraz z oprogramowaniem o wartości 67 969,80 zł zakupiony został w ramach projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zakupiony sprzęt trafił do: I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Wałczu, Zespołu Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.


     
MOBILNA AKCJA POBORU KRWI W AMBULANSIE

W dniu 24 września br. po raz czwarty w tym roku na placu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyła się Mobilna Akcja Poboru Krwi w Ambulansie. Do akcji przyłączyło się tym razem 38 osób.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Łącznie zgromadzono ponad 17 litrów krwi. Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Kolejna akcja odbędzie się 25 listopada br., do której serdecznie zapraszamy, a honorowym krwiodawcom gorąco dziękujemy za udział i poświęcenie.


     
PRZEKAZANIE SPRZĘTU DO ZWALCZANIA ZAGROŻENIA ZWIĄZANEGO Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARVS - COV- 2 DLA 107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W WAŁCZU

Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz wraz z Wicestarostą Jolantą Wegner przekazali do 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu 4 wózki do przewozu chorych oraz analizator Cobas h 232 do szybkiej diagnostyki kardiologicznej wraz z zestawem testów i kontroli zakupionych w ramach projektu pn. „Wymiana dobrych praktyk w celu zachowania bezpieczeństwa w regionie transgranicznym oraz rozwoju współpracy pomiędzy Powiatem Wałeckim i Powiatem Uckermark” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wartość przekazanego sprzętu to 24 876,20 zł
Powiat Wałecki


     
STAROSTA PRZEKAZAŁ KSIĄŻKI DO WAŁECKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W dniu 18 września br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz i Wicestarosta Jolanta Wegner przekazali książki do wałeckich szkół ponadpodstawowych zakupione w ramach dwóch projektów:
  • „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim"
  • „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Całkowita wartość zakupionych książek to 67 271 zł, z czego kwota dotacji to 42 158 zł. Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Dzięki tym projektom szkoły wzbogaciły swoje księgozbiory o bardzo cenne książki przedmiotowe w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. Książki otrzymały: I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
81. ROCZNICA AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ
ORAZ 92. ROCZNICA POWSTANIA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

Powiat Wałecki

17 września br. przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wałczu w obecności Warty Honorowej przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, związku kombatantów, instytucji i organizacji pozarządowych złożyli kwiaty upamiętniając 81. rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz 92. rocznicę powstania Związku Sybiraków. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jolanta Wegner oraz Sekretarz Zbigniew Wolny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
ZWIEDZANIE PLACU BUDOWY W LOKALNYM CENTRUM NAUKI

16 września br. Radni Rady Powiatu Wałeckiego w towarzystwie Starosty Wałeckiego dr. Bogdana Wankiewicza oraz Wicestarosty Jolanty Wegner mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć postępy prac w Lokalnym Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje" - inwestycji, która realizowana jest w dawnym budynku, gdzie mieściło się II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Bydgoskiej 50.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Prace przebiegają sprawnie i już można dostrzec jak będą wyglądały poszczególne pracownie laboratoryjne m.in.: fizyko-chemiczna, OZE (odnawialnych źródeł energii), informatyczna, lego, symulatorów samolotu i jedna z najciekawszych - symulatora helikoptera. Realizowana jest też sala wykładowo-wystawiennicza, zaplecze administracyjno-biurowe oraz poczekalnia dla rodziców i opiekunów, w której za pośrednictwem kamer będą mogli śledzić poczynania swoich podopiecznych. Inwestycja ma być zakończona do 31.12.2020 r.


     
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2323Z NA ODCINKU GOLCE-ZDBICE

Dnia 04 września 2020 r. w ramach realizacji operacji pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2323Z na odcinku Golce-Zdbice" przekazano teren budowy dla Wykonawcy.
Powiat Wałecki
Operacja realizowana jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00275-6523.2-SW1610412/19/20 zawartej w dniu 28 lutego 2020 r., współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.
Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Był to doskonały powód by taką publikację opracować i wydać. Spiritus movens całego przedsięwzięcia był Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, który jednocześnie był współautorem i współredaktorem książki. Pozostali autorzy to Roman Gniot pasjonat sportu, emerytowany już wieloletni pracownik Urzędu Miasta w Wałczu, Paweł Łakomy – olimpijczyk, działacz sportowy i Przewodniczący Rady Miasta Wałcz, oraz Łukasz Gniot - magister wychowania fizycznego, absolwent Instytutu Kultury Fi¬zycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Dużym wsparciem merytorycznym wykazał się Alfred Mikłaszewicz – trener, działacz sportowy i pracownik samorządowy, a obecnie Radny Rady Miasta Wałcz. Redaktorami książki byli prof. Jerzy Eider - doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, profesor nadzwyczaj¬ny Uniwersytetu Szczecińskiego, wspomniany już dr Bogdan Wankiewicz - doktor nauk ekonomicznych, profesor Państwowej Wyż¬szej Szkoły Zawodowej w Wałczu, pracownik badawczo-dydaktyczny wałeckiej PWSZ oraz Dariusz Skalski - doktor nauk humanistycznych, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.
Książka jest już wydrukowana i czeka na uczestników CUDO. Egzemplarze książki trafiły lub wkrótce trafią także do wałeckich szkół i bibliotek. Redaktorzy monografii liczą na wyrozumiałość czytelników, życzliwe uwagi, a także materiały i sugestie, które mogłyby zostać uwzględnione w planowanym – kolejnym, zmodyfi¬kowanym i poszerzonym opracowaniu „Wałcz olimpijski”.


     
81. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
Powiat Wałecki


1 września br. na Cmentarzu Wojennym w Wałczu przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, związku kombatantów, instytucji i organizacji pozarządowych złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniając 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Powiat Wałecki reprezentowała Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki     
75. ROCZNICA REPOLONIZACJI I UTWORZENIA STRUKTUR ZNP NA ZIEMI WAŁECKIEJ

Powiat Wałecki
1 września br. przed budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej nauczycielom i pracownikom oświaty, oraz twórcom powojennego szkolnictwa na ziemi wałeckiej w 75 rocznicę repolonizacji struktur ZNP na pomorzu zachodnim. W uroczystości uczestniczyli Stanisław Wziątek Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, Związku Nauczycielstwa Polskiego, oraz emerytowani nauczyciele. Powiat Wałecki reprezentowała Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Po uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej goście przeszli do Muzeum Ziemi Wałeckiej na wystawę poświęconą wałeckiej oświacie w 75. rocznicę repolonizacji i utworzenia struktur ZNP na ziemi wałeckiej.


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII