POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

27 kwietnia br. w Zespole Szkół nr 4 RCKU oraz w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu odbyło się pożegnanie tegorocznych maturzystów. W uroczystości wzięli udział Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Włodarze życzyli Maturzystom świetnych wyników egzaminów maturalnych, wiary we własne siły oraz podejmowania trafnych decyzji, dzięki którym mądrze i odpowiedzialnie zbudują swoją przyszłość.


     
POWOŁANIE PANI ANNY KRYSZTOFIAK NA STANOWISKO PAŃSTWOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W WAŁCZU

26 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się powołanie Pani Anny Krysztofiak na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu na okres kolejnych pięciu lat. Pani Ani życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
715 - LAT MIASTA WAŁCZ

23 kwietnia br. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Wałcz z okazji 715 - lecia nadania praw miejskich. W uroczystości wzięli udział m. in. Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Krystyna Kołodziejska - Motyl, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych oraz mieszkańcy Wałcza. Powiat Wałecki reprezentowali Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas uroczystości przedstawiono zgromadzonym historię Wałcza oraz nagrodzono osoby i instytucje, które przyczyniły się do rozwoju Miasta. Srebrne Odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego przyznane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego otrzymali Janusz Marcin Ejma - firma POWER TECH, Jolanta Parandyk - Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych "Ewa" oraz Małgorzata Cholewińska - Albatros Aluminium Sp.z o.o. Medale "Za zasługi dla Miasta Wałcz" otrzymali Antoni Kargol, Stefan Nurek i Maciej Freimut. Honorowy tytuł "Ambasadora Miasta Wałcz" został przyznany firmie Victoria Cymes Sp. z o.o.
Starosta Wałecki złożył na ręce właściciela firmy Victoria Cymes Sp. z o.o. Pana Lecha Krukowskiego serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za zaangażowanie i wkład wnoszony w promocję i rozwój miasta Wałcz oraz powiatu wałeckiego. Życzył także właścicielom dalszych sukcesów oraz szczęścia w życiu osobistym.


     
KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

20 kwietnia br. w Świdwinie odbył się Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Obradom przewodniczył Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis. Podczas spotkania zostały poruszone tematy dotyczące m. in. zarządzania mieniem Skarbu Państwa, realizacji znowelizowanej ustawy prawo wodne, funkcjonowania zespołów ds. osób niepełnosprawnych jako zadania zleconego powiatom oraz zmian do Wojewódzkiego Planu Ratownictwa Medycznego. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU FIRMY BML SP. Z O.O.
Powiat Wałecki

13 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie trwałych miejsc pracy w miejscowości Wałcz poprzez uruchomienie Zakładu Produkcyjno - Montażowego - BML Sp. z o.o." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a spółką BML. Podpisy na umowie złożyła Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska oraz prezes BML Sp. z o.o. Bogdan Białas. W spotkaniu uczestniczyła Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Krystyna Kołodziejska - Motyl oraz Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Zakład produkować ma zabudowy specjalistycznych pojazdów typu śmieciarki, myjki oraz pojazdy o innowacyjnych podwoziach z napędem elektrycznym marki URSUS. Unijne fundusze Urzędu Marszałkowskiego pozwolą firmie BML na pokrycie części wydatków związanych z zakupem nieruchomości z zabudowaniami oraz z remontem pomieszczeń biurowo - administracyjnych i technicznych, hali produkcyjnej oraz magazynu. Ponadto dzięki dotacji Programu Regionalnego przedsiębiorstwo zostanie także doposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia np. do obróbki stali.

Projekt wpisuje się w założenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 "Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie", działanie 1.6 "Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia".


     
KONWENT SAMORZĄDOWY POWIATU WAŁECKIEGO

12 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbył się Konwent Samorządowy Powiatu Wałeckiego. Władze Powiatu reprezentowali: Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny. Podczas spotkania omawiano możliwości stworzenia i funkcjonowania Klastra Energii dla Powiatu Wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

     
PRZEKAZANIE BUSA

W dniu 12 kwietnia 2018 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałczu odbyła się uroczystość przekazania nowego busa dofinansowanego z programu ,,Wyrównywanie Różnic Między Regionami III- Obszar D".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Dyrektor Zachodniopomorskiego oddziału PFRON Pani Anna Rąbel, Sekretarz Powiatu Pan Zbigniew Wolny, Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wałczu Jolanta Pawlus oraz pracownicy i podopieczni placówki.
Podczas wydarzenia podopieczni zaprezentowali program artystyczny oraz został rozstrzygnięty konkurs na nazwę przekazanego auta. Zwycięscą został Zdzisław Polak, nadając imię "eŚDuS"


     
PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 2302Z W MIEJSCOWOŚCI JEZIORKI

W dniu 12 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Wałeckim a "POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE" S.A. o roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem w zakresie: 4.7 Budowa lub przebudowa dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z (na długości 1,114 km) w miejscowości Jeziorki, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz ułatwi dojazd mieszkańcom Jeziorek do obiektów użyteczności publicznej. Zadanie ma na celu upłynnienie ruchu (poszerzenie jezdni, usunięcie znacznych deformacji i ubytków w jezdni), zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu: pieszych i kołowych oraz poprawę stanu środowiska (poprawa odpływu wód opadowych, usunięcie ubytków i zastoisk wodnych).
Zaprojektowano przebudowę drogi o następujących parametrach:
- klasa drogi - L;
- kategoria ruchu - KR 1;
- szerokość jezdni - 3,5 m;
- szerokość pobocza utwardzonego - 1,0 m SL, 1,50 m SP

Wartość robót budowlanych: 537 973,73 zł.
Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: 238 909,00 zł.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Gminy Tuczno.

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", objętego PROW na lata 2014-2020


     
PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY
PWSZ A 1. RBLog


10 kwietnia br. w siedzibie 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu, w obecności przedstawicieli władz samorządowych oraz mundurowych zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu, a 1. Regionalną Bazą Logistyczną. Powiat Wałecki reprezentował Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Porozumienie ma na celu współpracę przy realizacji studiów na Uczelni - kierunku Zarządzanie Kryzysowe i Bezpieczeństwo Narodowe, Informatyka i Logistyka oraz Zarządzanie o profilu praktycznym (I i II stopień) w obszarze organizacyjnym, technicznym i osobowym (w tym studia dualne w ramach kształcenia przemiennego).

Fot. Mateusz Wysocki


     
SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W dniu 10 kwietnia br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wałeckiego w celu omówienia zasad dofinansowania projektów w ramach programu "SPOŁECZNIK". Przybyłych gości przywitał Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny. Spotkanie poprowadził Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko, w towarzystwie Pani Anny Nowak - Dyrektora Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie oraz Animatora Programu "Społecznik" z ramienia Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - Pani Romany Kowalewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego już po raz drugi uruchomił specjalny program dotacyjny promujący aktywizowanie i integrowanie lokalnych społeczności, przeznaczając na ten cel 3 mln zł. Pierwszy nabór wniosków już ruszył i potrwa do 25 kwietnia br. Obok cieszących się olbrzymim zainteresowaniem w roku ubiegłym mikrodotacji (ponad 1000 wniosków), zostały również uruchomione tzw. inicjatywy obywatelskie. To innowacyjna forma budżetu obywatelskiego, gdzie wsparcie może wynieść nawet do 10 tys. zł. W tym przypadku, o tym do kogo ostatecznie trafią granty zdecyduje głosowanie internetowe. O wsparcie mogą się ubiegać m. in. stowarzyszenia i fundacje, ale także osoby, które stworzą trzyosobową grupę inicjatywną i znajdą formalnego opiekuna w postaci organizacji pozarządowej.
W całym województwie zachodniopomorskim dzięki wsparciu w ramach pierwszej edycji Programu Społecznik zrealizowano ponad pół tysiąca inicjatyw, które pozwoliły mieszkańcom zadbać o własne zdrowie, zrealizować pasje i marzenia. Wspólnym mianownikiem tych wszystkich wydarzeń były zwykłe spotkania, aktywizujące mieszkańców Pomorza Zachodniego.
Szczegóły Programu można znaleźć na stronie http://karrsa.eu/program-spolecznik/, gdzie znajduje się m. in. odnośnik do generatora wniosków, który usprawnia i ułatwia aplikowanie o środki. Operatorem programu "Społecznik" jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., z którą można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres: bospolecznik2018@karrsa.pl lub spolecznik2018@karrsa.pl, a także telefonicznie pod numerem 94 341 63 30. Wszelkich informacji udziela także lokalny animator Programu: Romana Kowalewicz - r.kowalewicz@karrsa.pl, tel. 660 239 373.


     
XXIII ZGROMADZENIE OGÓLNEGO ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

W dniach 10 - 11 kwietnia br. w AirPort Hotel Okęcie w Warszawie odbyło się XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. W spotkaniu oprócz członków Związku, wzięli udział przedstawiciele rządu oraz partii politycznych. Obecny był m. in. Paweł Mucha Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP i Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Podczas spotkania zostały odczytane listy od: Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, generała brygadiera Leszka Suskiego Komendanta Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej; Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, Prezesa Zarządu Związku Województw RP Olgierda Geblewicza oraz Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie Krystyny Sieniawskiej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym na temat "roli ustrojowej samorządu gminnego i powiatowego w II i III RP", poruszyli kwestię znaczenia działalności powiatu w regionie oraz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego.
W trakcie posiedzenia Zgromadzenie podjęło osiem stanowisk w sprawie: zwiększenia finansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej, problemów w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, nowoczesnej administracji, finansowania powiatów, nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, finansowania systemu oświaty, dostępności komunikacyjnej Polski lokalnej oraz roli powiatów w ustroju terytorialnym państwa w 20-lecie ich odrodzenia.


     
SPOTKANIE Z ANNĄ GÓRALSKĄ- WICEMISTRZYNIĄ EUROPY
W BOKSIE DO LAT 22


W dniu 9 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu gościliśmy Annę Góralską - zawodniczkę Klubu Sportowego "Korona Wałcz" oraz trenerów Łukasza i Zbigniewa Butryńskich. "Góralka" podczas Mistrzostw Europy U-22 w Targu Jiu w Rumunii odbywających się w dniach 24.03 - 02.04.2018 zdobyła tytuł Wicemistrzyni Europy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny złożyli zarówno zawodniczce jak i trenerom serdeczne gratulacje oraz życzyli kolejnych sukcesów sportowych na arenie krajowej i międzynarodowej.


     
JUBILEUSZ 40 - LECIA DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W CZŁOPIE
Powiat Wałecki

6 kwietnia br. w Polsko - Niemieckim Centrum Kultury i Sportu w Człopie odbył się jubileusz 40 - lecia działalności Domu Kultury w Człopie. W uroczystości wzięli udział m. in. Senator RP Grażyna Anna Sztark, Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Krystyna Kołodziejska - Motyl, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, przedstawiciele władz samorządowych, osoby współpracujące z instytucją oraz lokalna społeczność.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Burmistrz Miasta i Gminy Człopa w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważną rolę odgrywa Dom Kultury w życiu mieszkańców miasta i gminy Człopa, który poprzez swoją działalność jednoczy i kształci w sferze kulturalnej lokalną społeczność. Uroczystość była okazją do złożenia podziękowań i gratulacji Pani Dyrektor Jolancie Drabińskiej oraz pracownikom, którzy współtworzą pozytywna atmosferę oraz historię placówki. Podczas jubileuszu zaprezentowano prezentację multimedialną przedstawiającą Dom Kultury na przestrzeni ubiegłych lat.
W części artystycznej wystąpiła m. in. Katarzyna Zawada, laureatka międzynarodowego konkursu "Tańczące Eurydyki" w Moskwie, która zaprezentowała piosenki z repertuaru Anny German.


     
VIII TARGI PRACY

W dniu 6 kwietnia br. w Hali Sportowej Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość z życia" w Wałczu przy ul. Sądowej 9 odbyły się VIII Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Partnerami tego przedsięwzięcia byli: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wałczu, Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość z życia" w Wałczu. Uroczystego otwarcia Targów dokonali Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu Anna Zaleska.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W tegorocznych targach udział wzięło łącznie 33 wystawców, w tym: agencje zatrudnienia, pracodawcy krajowi, a także szkoły, instytucje oraz służby mundurowe: Policja, Wojsko i po raz pierwszy Straż Graniczna. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogły skorzystać z 1600 ofert zatrudnienia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
JUBILEUSZ 10 - LECIA WAŁECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

6 kwietnia w Wałeckim Centrum Kultury miała miejsce uroczystość z okazji jubileuszu 10 - lecia Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W wydarzeniu uczestniczyli m. in. Poseł na Sejm RP Paweł Suski, przedstawiciele władz samorządowych, studenci i osoby współpracujące z WUTW oraz mieszkańcy powiatu. Powiat Wałecki reprezentowali Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wałecki Uniwersytet Trzeciego Wieku liczy 300 członków, a działania realizowane przez stowarzyszenie cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Aby stać się pełnoprawnym studentem trzeba mieć ukończone 50 lat. WUTW prowadzi zajęcia w różnych dziedzinach nauk m. in. w zakresie kultury, sztuki, promocji i profilaktyki zdrowia, informatyki oraz języków obcych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas uroczystości członkowie WUTW zaprezentowali program artystyczny przedstawiający zalety bycia studentem. Uroczystość jubileuszu była okazją do złożenia gratulacji i podziękowań założycielom, zarządowi oraz studentom.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Jolanta Wegner w imieniu Zarządu Powiatu w Wałczu, na ręce Pani Prezes Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jadwigi Grzonkowskiej złożyli serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za stałą obecność w życiu społeczno- kulturalnym mieszkańców powiatu wałeckiego, wkraczających w Złotą Jesień Życia.


     
UROCZYSTOŚĆ WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BUDOWĘ NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

5 kwietnia br. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. W uroczystości wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła, Komendant Powiatowy Policji w Wałczu insp. Zbigniew Podhorecki, Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Krystyna Kołodziejska - Motyl, Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas, a także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, kadra kierownicza zachodniopomorskiej Policji i lokalna społeczność.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wraz z aktem erekcyjnym, dla upamiętnienia wydarzenia, do specjalnej tuby wmurowanej w podwaliny nowej komendy trafiły między innymi będące w obiegu monety, zdjęcia funkcjonariuszy, dwie gazety (Kurier Szczeciński i Głos Koszaliński) z publikacjami na temat budowy, a także aktualne wydanie Gazety 997.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Koszt wybudowania nowej komendy to w sumie 21,5 mln złotych. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa i zostały zagwarantowane ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020".


     
"WIEDZA OPARTA NA PRAKTYCE - MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE WAŁECKIM"

5 kwietnia 2018 r. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner odwiedzili wałeckie szkoły: Zespół Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w celu zapoznania się ze stopniem zaawansowania realizacji projektu pn.: "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki jest liderem innowacyjnego projektu edukacyjno - inwestycyjnego, finansowanego ze środków UE - Kontraktu Samorządowego, który jest wielką szansą na dynamiczny rozwój szkolnictwa zawodowego i podniesienie jakości pracy szkół ogólnokształcących. Wszystkie działania związane z Kontraktem Samorządowym mają charakter progospodarczy, wspierający przedsiębiorczość, podnoszący poziom wiedzy, wykształcenia i umiejętności zawodowych. Obok interesujących zajęć, praktyk uczniowskich, staży, stypendiów i doskonalenia zawodowego, nasze szkoły otrzymają nowoczesne wyposażenie pracowni lekcyjnych, a przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powstaną warsztaty na miarę XXI wieku.


     
PODPISANIE UMOWY NA UTWORZENIE CENTRUM AKTYWNOŚCI RODZINNEJ I TURYSTYKI WEEKENDOWEJ W WAŁCZU

4 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. "Stworzenie Centrum Aktywności Rodzinnej i Turystyki Weekendowej w Wałczu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą G. P. Projekt reprezentowaną przez Pana Pawła Żebrowskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Projekt zakłada utworzenie Centrum Aktywnej i Rodzinnej Turystyki Weekendowej, służącego promocji Wałcza i Jeziora Zamkowego jako idealnego miejsca do uprawiania sportów wodnych. Środki zostaną przeznaczone na budowę obiektu na sprzęt i biuro wraz z salką szkoleniową, szkółkę żeglarską dla dzieci i dorosłych oraz wypożyczalnię sprzętu wodnego i rekreacyjnego z żaglówkami, kajakami, rowerami wodnymi, rowerami górskimi i MTB czy kijkami do nordic walkingu.
Wartość dofinansowania to prawie 260 tys. zł. Centrum zlokalizowane przy ul. Orlej ma być gotowe do stycznia 2019 roku.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ramach 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 "Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie", działanie 1.5 "Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji".


     
MOBILNA AKCJA POBORU KRWI W AMBULANSIE
Powiat Wałecki

W dniu 4 kwietnia 2018 r. Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przeprowadziło kolejną MOBILNĄ AKCJĘ POBORU KRWI W AMBULANSIE. Frekwencja była mniejsza niż zwykle, ale i tak do akcji przyłączyły się 22 osoby, które oddały blisko 10 litrów krwi. Wszystkim osobom, które odpowiedziały na naszą inicjatywę serdecznie dziękujemy i już dziś zapraszamy na kolejną akcję poboru krwi w ambulansie w dniu 14 czerwca br.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
MŁODZIEŻ Z ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 RCKU W STAROSTWIE

4 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner spotkali się z grupą młodzieży, która w dniach 24 - 31 marca br. przebywała na Ukrainie w partnerskim mieście Fastów w ramach wymiany szkolnej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uczestnicy wymiany opowiedzieli o swoich wrażeniach z pobytu na Ukrainie, o nowych przyjaźniach i doświadczeniu, jakie zdobyli. We wrześniu będziemy w Wałczu gościć młodzież z Fastowa, dlatego też już dziś wraz z młodymi ludźmi z ZS nr 4 RCKU rozpoczynamy przygotowania do tej wizyty.


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII