POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
XXX SESJA RADY POWIATU W WAŁCZU
I SPOTKANIE NOWOROCZNE


29 grudnia br. w auli Zespołu Szkół nr 1 odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu w Wałczu połączona ze Spotkaniem Noworocznym. Podczas sesji najważniejszym punktem była dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, której ostatecznie nie przyjęto. Zarówno Zarząd jak i Radni Rady Powiatu zadeklarowali jednak wolę współpracy i dalszych rozmów w tej sprawie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Następnie Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny spotkali się z Radnymi Rady Powiatu, przedstawicielami instytucji współpracujących z Powiatem Wałeckim, dyrektorami szkół prowadzonych przez Powiat, kierownictwem jednostek organizacyjnych Powiatu oraz naczelnikami wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałczu na Spotkaniu Noworocznym. Spotkanie było okazją do podziękowań za całoroczną współpracę oraz do złożenia życzeń pomyślności oraz realizacji planów i zamierzeń w Nowym 2018 Roku. Wydarzenie uświetnił koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu "Między nami" prowadzonego przez Pana Marka Giłkę.


     
PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ
W M. JAGLICE


W dniu 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Wałeckim podpisana została umowa o przyznaniu pomocy Nr 00251-6935-UM1610397/17 dla operacji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice"

Celem operacji jest przebudowa drogi 2320Z (na długości 0,074 km) w miejscowości Jaglice, która wpłynie na upłynnienie ruchu poprzez poszerzenie jezdni, usunięcie znacznych deformacji i ubytków w jezdni, zwiększenie bezpieczeństwa zwłaszcza pieszych uczestników ruchu: bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z autobusów, poprawa stanu środowiska (usunięcie ubytków i zastoisk wodnych).

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Powiat Wałecki


     
PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ
W M. JEZIORKI


W dniu 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Wałeckim podpisana została umowa o przyznaniu pomocy Nr 00254-6935-UM1610396/17 dla operacji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki"

Celem operacji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z (na długości 1,114 km) w miejscowości Jeziorki, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz ułatwi dojazd mieszkańcom Jeziorek do obiektów użyteczności publicznej.
Zadanie ma na celu upłynnienie ruchu (poszerzenie jezdni, usunięcie znacznych deformacji i ubytków w jezdni), zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu: pieszych i kołowych, poprawa stanu środowiska (poprawa odpływu wód opadowych, usunięcie ubytków i zastoisk wodnych).

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Powiat Wałecki


     
PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ CIĄGÓW DRÓG NR 2310Z
I 2311Z NA ODCINKU PRÓCHNOWO - BRONIKOWO
(Z M. PRÓCHNOWO)


W dniu 22 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Wałeckim podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: "Przebudowa ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo - Bronikowo (z m. Próchnowo)".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celami głównymi projektu są:
  • podniesienie dostępności komunikacyjnej regionu oraz zwiększenie dostępności do planowanych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Mirosławiec;
  • wzrost płynności ruchu na drogach powiatowych nr 2310Z i 2311Z;
  • podniesienie dostępności komunikacyjnej regionu;
  • poprawa jakości techniczno - użytkowej drogi;
  • poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu;
  • dostosowanie dróg do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W wyniku realizacji inwestycji zostaną przebudowane odcinki drogi powiatowej nr 2310Z Bronikowo - Próchnowo (odcinek o długości 3,844 km) oraz drogi powiatowej nr 2311Z Piecnik -Próchnowo (odcinek o długości 0,254 km) w gminie Mirosławiec, a także drogi gminnej w Próchnowie (odcinek o długości 0,246 km).

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 5 RPO WZ 2014-2020 - Zrównoważony transport, Działanie 5.4 - Budowa i przebudowa dróg powiatowych.

Całkowita wartość projektu to 5 551 346,47 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 000 000,00 zł.
Powiat Wałecki


     
POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP W GOLENIOWIE

21 grudnia br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w posiedzeniu Prezydium oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Goleniowie. Podczas obrad członkowie prezydium i zarządu podjęli szereg uchwał związanych z działalnością Oddziału Wojewódzkiego w 2017 roku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uczestnicy spotkania poruszyli również problemy nurtujące środowisko strażackie. Spotkanie było także okazją do podziękowań i wyróżnień zasłużonych strażaków za ich dotychczasowa pracę. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie świąteczne, w czasie którego złożono sobie życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2018 Roku.


     
SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE 100. BATALIONU ŁĄCZNOŚCI

21 grudnia 2017 r. w Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia odbyło się przedświąteczne spotkanie dla pracowników i żołnierzy 100 Batalionu Łączności.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu uczestniczyli m. in. Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny, Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska, Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski, ksiądz ppłk Witold Kurek, Zastępca Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Mirosław Postołowicz oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa Renata Pająk. Dowódca batalionu ppłk Sebastian Trojanowski podsumował miniony rok oraz uhonorował żołnierzy, którzy powrócili z Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Łotwy. Była to także okazja do podziękowań żołnierzom za służbę i zaangażowanie, dzięki którym możliwe było wykonanie wszystkich powierzonych batalionowi zadań oraz do złożenia życzeń z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.


     
WYSTAWA STROIKÓW ŚWIĄTECZNYCH W POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WAŁCZU

Powiat Wałecki
W dniu 20 grudnia br. w sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu przy ul. Budowlanych odbyła się kolejna wystawa i konkurs stroików świątecznych. Wszystkie bożonarodzeniowe ozdoby zostały wykonane przez uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Wystawę odwiedziła Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner. Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie, gdyż wszystkie stroiki były piękne i zostały wykonane z wielkim pietyzmem i sercem.
Wszystkim młodym artystom, którzy zaprezentowali swoje prace na wystawie serdecznie gratulujemy!
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE W STAROSTWIE POWIATOWYM
W WAŁCZU


Powiat Wałecki
20 grudnia br. Starosta Wałecki spotkał się z pracownikami Starostwa Powiatowego w Wałczu na spotkaniu świątecznym. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny podziękowali wszystkim pracownikom za ich codzienną pracę, zaangażowanie i przyjazną atmosferę. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Starosta, Wicestarosta oraz Sekretarz złożyli wszystkim pracownikom życzenia radości i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole po czym wspólnie śpiewano kolędy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
PRZEKAZANIE BUSA I SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ

20 grudnia 2017 r. na placu przed siedzibą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wałczu odbyło się przekazanie i poświęcenie nowego busa. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Eliza Rychlicka - przedstawicielka PFRON, Marlena Czyżak - prezes Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech", Kierownik WTZ Jolanta Pawlus oraz podopieczni WTZ w Wałczu wraz z przedstawicielami darczyńców i sponsorów. Poświęcenia busa dokonał Proboszcz Parafii pw. św. Antoniego w Wałczu Waldemar Korba.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W wydarzeniu uczestniczyli m. in. Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny, Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz Waldemar Lechnik oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wałczu Jadwiga Kosidło.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Po części oficjalnej uczestnicy wydarzenia udali się na spotkanie świąteczne. Podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej wraz z Panią Esterą Naczk zaśpiewali polskie kolędy, które wprowadziły uczestników w świąteczny nastrój. Sponsorzy i darczyńcy otrzymali pamiątkowe medale Przyjaciela WTZ. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz złożył terapeutom oraz podopiecznym najlepsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz życzył spełnienia marzeń i realizacji wszelkich zamierzeń w nadchodzącym Nowym Roku.


     
SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE CZŁONKÓW ODDZIAŁU REJONOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
W WAŁCZU

Powiat Wałecki

19 grudnia br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz spotkał się z członkami Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałczu. Spotkanie opłatkowe przebiegało w bardzo miłej i świątecznej atmosferze. Starosta życzył wszystkim uczestnikom dużo radości na nadchodzące święta oraz zdrowia i energii do dalszych działań, a na Nowy Rok optymizmu i spełnienia wszelkich planów i marzeń.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
KONCERT BOŻONARODZENIOWY PODOPIECZNYCH
STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ Z ŻYCIA”


W dniu 19 grudnia br. w siedzibie przy ul. Sądowej odbył się Koncert Bożonarodzeniowy podopiecznych Stowarzyszenia „Radość z życia”.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podopieczni ośrodka zaprezentowali się w jasełkach oraz w występach muzycznych. Nie zabrakło wspólnego kolędowania oraz świątecznych prezentów dla dzieci. Wśród zaproszonych gości była Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska. Pani Starosta w swoim przemówieniu życzyła zgromadzonym rodzinnej, atmosfery przy wigilijnym stole, spokoju i radości, a w nadchodzącym roku optymizmu, niegasnącego zapału do dalszych działań i samych sukcesów w realizacji zamierzonych celów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
"PERSPEKTYWY ŻYCIA W MAŁYM MIEŚCIE"

W dniu 19 grudnia 2017 r w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu odbyła się debata pt. "Perspektywy życia w małym mieście" zorganizowana przez Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wśród zaproszonych gości byli m. in. Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz Joanna Rychlik - Łukasiewicz, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu dr Dariusz Skalski, Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich dr inż. doc. Marek Olesiak oraz Bolesław Rafałko właściciel firmy ALBOR. Debatę poprowadzili uczniowie z ZS nr 4 RCKU w Wałczu. Wydarzenie miało na celu uświadomienie młodzieży korzyści wynikających z mieszkania w małych miejscowościach.


     
WIECZERZA WIGILIJNA CARITAS PARAFII PW. ŚW. ANTONIEGO
W WAŁCZU


W dniu 18 grudnia br. w Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia w Wałczu odbyła się uroczysta Wieczerza Wigilijna zorganizowana przez Caritas działający przy Parafii pw. św. Antoniego w Wałczu dla samotnych mieszkańców Wałcza.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Wałczu Marek Pawłowski. Na stołach pojawiły się tradycyjne wigilijne potrawy, a spotkanie rozpoczęło się modlitwą i wspólnym odśpiewaniem kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Uroczystość uświetnił występ Parafialnej Diakoni Uwielbienia Odnowy w Duchu Świętym.


     
SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE CZŁONKÓW WAŁECKIEGO KOŁA
TERENOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH


16 grudnia br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w spotkaniu świątecznym członków Wałeckiego Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska oraz Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja ks. dr Antoni Badura. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
III JARMARK BOŻONARODZENIOWY STOWARZYSZENIA
ORS PRZYSZŁOŚĆ W WAŁCZU


W dniu 16 grudnia br. członkowie Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Samorządowy "Przyszłość" w Wałczu zorganizowali na placu przed Wałeckim Centrum Kultury III Jarmark Bożonarodzeniowy z myślą o mieszkańcach Wałcza i Powiatu Wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas jarmarku można było dokonać zakupu ozdób świątecznych oraz skosztować gorącego czerwonego barszczyku serwowanego przez członkinie ORS, pierogów przygotowanych przez Panie z Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów a także ciepłej karkówki, kaszanki oraz innych "szwedzkich" przysmaków przyrządzonych przez Panie ze Spółdzielni Socjalnej "Przystań" ze Szwecji. Swoje stoiska na jarmarku zaprezentowali Warsztat Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych "Ewa" oraz Stowarzyszenie "Nie Czekaj" z Tuczna.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Członkowie Stowarzyszenia ORS "Przyszłość" na ręce przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu wałeckiego przekazali paczki świąteczne, które trafią do najbardziej potrzebujących, a dla jednej z rodzin ufundowali czek na sprzęt AGD. Dla najmłodszych przewidziano wiele konkursów, które poprowadził Jan Sindrewicz. Odwiedzający Jarmark chętnie robili sobie zdjęcia z Mikołajem i jego orszakiem Śnieżynek, a także z Mickey i sympatycznym Olafem. Jarmark swym występem uświetnili reprezentanci Studia Piosenki ESTI Pani Estery Naczk.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE W VICTORIA CYMES SP. Z O.O.

W dniu 16 grudnia 2017 r. na zaproszenie właścicieli firmy Victoria Cymes Sp. z o.o. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w spotkaniu przedświątecznym dla pracowników firmy połączonym z 65. urodzinami Pana Lecha Krukowskiego.
Powiat Wałecki


Starosta życzył wszystkim pracownikom Victoria Cymes Sp. z o.o. z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole, spokoju i radości, a w nadchodzącym roku optymizmu, niegasnącego zapału do dalszych działań i samych sukcesów w realizacji zamierzonych celów. Z okazji jubileuszu 65. urodzin Starosta życzył Panu Lechowi Krukowskiemu zdrowia, spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.


     
SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE PRZEDSIĘBIORCÓW ZRZESZONYCH
W STOWARZYSZENIU INICJATYW GOSPODARCZYCH
ORAZ PÓŁNOCNEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W WAŁCZU


W dniu 15 grudnia br. w Wałczu odbyło się spotkanie świąteczne, w którym tradycyjnie już uczestniczyli wspólnie przedsiębiorcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych oraz Północnej Izbie Gospodarczej w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Prezesi obu zaprzyjaźnionych organizacji a także Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Skarbnik Miasta Wałcz Rafał Fiszer, złożyli uczestnikom spotkania świąteczne życzenia. Na spotkanie zaproszeni zostali także przedstawiciele wałeckich organizacji: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech", Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Caritas działających przy Parafii pw. św. Antoniego i św. Mikołaja, którym przekazane zostały paczki świąteczne dla rodzin, które najbardziej potrzebują wsparcia. Na gości obecnych na spotkaniu czekała także wigilijna kolacja, na którą szef kuchni, Dariusz Zych przygotował tradycyjne świąteczne specjały, a po niej wspólne kolędowanie.


     
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU
"PRZEMOC BEZ TAJEMNIC"


W dniu 15 grudnia br. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu "Przemoc bez tajemnic" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" edycja 2017, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Projekt realizowany był od maja 2017 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu, a jego celem były działania profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości społecznej mieszkańców miasta Wałcz na temat zjawiska przemocy w rodzinie. W ramach realizacji projektu uczestniczyło 26 podmiotów z terenu Wałcza tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Zespół Szkół Miejskich Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 2, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy, Komenda Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wałeckie Centrum Kultury, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie działające przy Parafii pw. św. Antoniego, Stowarzyszenie MONAR, Polski Związek Niewidomych Koło Wałcz, Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych w Wałczu, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych "EWA", Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej "AMAZONKA", Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Sekcja Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Konferencję zaszczycili swoją obecnością m. in. Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu Maria Tyma i Zastępca Dyrektora MOPS w Wałczu Grażyna Wiącek, przedstawiciele podmiotów współpracujących oraz ich pracownicy zaangażowani w realizację projektu, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz uczniowie szkół, którzy zostali wyróżnieni za udział w konkursie plastyczno-literackim w ramach projektu wraz z rodzicami.


     
MŁODOŚĆ- ŚWIADOMOŚĆ- AKTYWNOŚĆ

15 grudnia br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu w ramach projektu "Młody Obywatel" miało miejsce wydarzenie pn. "Młodość - Świadomość - Aktywność", którego celem było propagowanie zdrowego stylu życia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Instruktorzy Athletic Gym & Fitness - Daria Lipka i Marcin Szmulczyński poprowadzili treningi instruktażowe z kettelbell oraz gumami oporowymi, w których wzięli udział zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Po treningu można było napić się odżywczego koktajlu przygotowanego przez uczniów ZS nr 4. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko dietetyk z Flo-Vit, Marty Wilczyńskiej, która badała skład ciała i udzielała wskazówek jak zdrowo żyć. W wydarzeniu wziął udział także Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.


     
KONWENT SAMORZĄDOWY POWIATU WAŁECKIEGO

15 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbył się Konwent Samorządowy Powiatu Wałeckiego, którego głównym tematem było podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie powołania Partnerstwa na rzecz realizacji Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Wałeckim. Głównym realizatorem Planu i Liderem Partnerstwa jest Powiat Wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych i ważnego interesu publicznego. Umowa została podpisana przez Powiat Wałecki reprezentowany przez Starostę Wałeckiego dr. Bogdana Wankiewicza i Wicestarostę Wałeckiego Jolantę Wegner oraz Partnerów przedsięwzięcia, w imieniu których umowę sygnowali: Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Zdzisław Kmieć, Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, Burmistrz Tuczna Krzysztof Hara, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu Anna Zaleska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu Bożena Terefenko, Prezes Stowarzyszenia "NIE Czekaj" w Tucznie Marzena Domańska, Prezes Stowarzyszenia "Drużyna Ananasów i Przyjaciele" w Wałczu Jerzy Karczewski , Pani Krystyna Nazaruk ze Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka" w Wałczu, Prezes Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i Twórczych "EWA" w Wałczu Jolanta Parandyk, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wałczu Jolanta Pawlus, Pani Ewa Bączkowska z Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wałczu, Pani Kamila Trojanowska z Fundacji na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, Pani Teresa Piwowarska z Koła Gospodyń Wiejskich w Wałczu Drugim oraz Pani Sylwia Pawłowska - Sipak z Fundacji Nauka Dla Środowiska (SZOWES-OWES dla regionu szczecineckiego) w Koszalinie.


     
SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE W INTERNACIE POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WAŁCZU

W czwartek, 14 grudnia br., w internacie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu odbyło się spotkanie świąteczne. Do wspólnego stołu zasiedli zaproszeni przez uczniów goście: Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny, Dyrektor PCKZiU Piotr Filipiak, Kierownik Internatu Barbara Rosochacka, Ksiądz Sebastian Maciuszko z parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu, kadra pedagogiczna internatu, pracownicy kuchni, uczniowie odbywający praktyki w internackiej kuchni oraz wychowankowie Internatu PCKZiU z budynku A i B.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie było okazją do złożenia sobie życzeń, podzielenia się opłatkiem i wspólnego kolędowania przy akompaniamencie Pana Dariusza Izbana.


     
ŚWIĘTO SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 RCKU W WAŁCZU

W dniu 13 grudnia br. Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu, z okazji urodzin Patrona, Władysława Broniewskiego, obchodził doroczne Święto Szkoły. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny, kadra pedagogiczna oraz brać uczniowska. Mottem przewodnim uroczystości był cytat z utworu "W pociągu": "Weź tę chwilę w dłonie, jak światło osłoń od wiatru".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 4. Starosta Wałecki życzył pedagogom aby praca na rzecz młodego pokolenia przynosiła sukcesy i dawała satysfakcję z realizowanej misji, jaką jest troska o wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży, a uczniom sukcesów w nauce i niegasnącego zapału do rozwijania pasji i zainteresowań. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Starosta złożył także wszystkim uczestnikom spotkania serdeczne życzenia zdrowia i radości oraz spełnienia marzeń i wszelkich zamierzeń w Nowym 2018 Roku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
ŚWIĄTECZNE POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

W dniu 13 grudnia 2017 r. pod przewodnictwem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, a jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wałczu i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych odbyło się posiedzenie Zarządu OP ZOSP RP w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu, Prezesi Zarządów Gminnych z terenu powiatu wałeckiego oraz przedstawiciele samorządów. Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie z działalności Związku w 2017 r., uchwalono plan zamierzeń na rok 2018 oraz podjęto uchwałę w sprawie zrzeczenia się 5% środków z akcji "1% podatku dla Związku OSP RP" przysługujących Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wałczu na rzecz jednostek OSP wskazanych przez podatników. W trakcie posiedzenia Starosta Wałecki złożył najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim strażakom.


     
SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE CZŁONKÓW WAŁECKIEGO
KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH


11 grudnia 2017 r. w Klubie Wojskowym Brygady Wsparcia w Wałczu odbyło się spotkanie świąteczne członków Wałeckiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. W spotkaniu uczestniczyli m. in. Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz Joanna Rychlik – Łukasiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zaproszeni goście złożyli członkom Koła życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym 2018 Roku. Uczestnicy spotkania po wysłuchaniu ewangelii wspólnie odśpiewali znane polskie kolędy.


     
MAŁGORZATA ZIELONKA-RUCIŃSKA Z ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 RCKU W WAŁCZU NAUCZYCIELEM NA MEDAL

Powiat Wałecki
Małgorzata Zielonka-Rucińska, nauczyciel przedmiotów turystyczno - hotelarskich w Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu, została laureatką plebiscytu "NAUCZYCIEL NA MEDAL" zorganizowanego przez Głos Szczeciński i Głos Koszaliński pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Gala wręczenia nagród odbyła się 7 grudnia br. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Na uroczystość zaproszono najwyżej ocenionych w plebiscycie nauczycieli, wyłonionych z terenu całego województwa zachodniopomorskiego, którzy podczas głosowania SMS-owego zdobyli największą liczbę punktów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Jak mówi Pani Małgorzata: "Nagroda otrzymana od uczniów jest najcenniejsza, ponieważ to oni są świadkami i uczestnikami nauczycielskiej pracy. Takie chwile uskrzydlają, dodają siły i wiary w siebie oraz w sens pracy. Są źródłem inspiracji na kolejne dni".

Pani Małgorzacie serdecznie gratulujemy!


     
SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE GMINNEGO ZWIĄZKU OSP
W MIROSŁAWCU


W dniu 8 grudnia br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w spotkaniu świątecznym Gminnego Związku OSP w Mirosławcu. Tematem spotkania ze strażakami OSP Bronikowo, OSP Mirosławiec oraz OSP Piecnik było podsumowanie działalności Jednostek w 2017 r. oraz wytyczenie planów działalności na kolejny rok. Starosta złożył także strażakom życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2018 Roku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
WRĘCZENIE STYPENDIÓW STAROSTY WAŁECKIEGO
Powiat Wałecki

W dniu 8 grudnia br. w Zespole Szkół nr 1 odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Starosty Wałeckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W uroczystości uczestniczyli m.in.: dr Bogdan Wankiewicz - Starosta Wałecki, Jolanta Wegner - Wicestarosta Wałecki, Piotr Suchojad - Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wałczu, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele i wychowawcy, stypendyści i ich rodzice oraz przedstawiciele mediów.

Stypendia Starosty Wałeckiego przyznawane są dwa razy w roku, po zakończeniu semestru, za który dokonywana jest klasyfikacja, na okres 5 miesięcy. Wnioski o przyznanie stypendiów składają do Starosty Wałeckiego dyrektorzy szkół.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zarząd Powiatu przyznał stypendia 13 uczniom za II semestr 2016/2017. Otrzymali je: Julia Olszewska (ZS nr 1 - za bardzo dobre wyniki sportowe), Łukasz Kołtun, Julia Wach, Dominika Dzięciołowska, Karolina Boduszek, Katarzyna Wujków, Anna Kaczmarek (ZS nr 1 - za bardzo dobre wyniki w nauce), Anna Dąbrowska (PCKZiU - za bardzo dobre wyniki w nauce), Julia Jarczewska, Katarzyna Gołąb, Weronika Majer (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce), Katarzyna Nowak, Milena Kaszeń (ZS Nr 4 RCKU - za osiągnięcia w olimpiadach).

Stypendyści oraz ich rodzice otrzymali specjalne listy gratulacyjne.


     
POROZUMIENIE W SPRAWIE GEOPORTALU

8 grudnia br. w Szczecinie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatami dotyczące zakupu sprzętu i oprogramowania niezbędnego do uruchomienia e-usług umożliwiających obsługę mieszkańców i przedsiębiorców Pomorza Zachodniego w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Projekt zakłada również cyfryzację zasobów geodezyjnych i kartograficznych w powiatowych ośrodkach geodezji i kartografii w województwie. To także modernizacja i dostosowanie istniejących baz danych oraz tworzenie danych przestrzennych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, między innymi: Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 (BDOT500), Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Bazy Danych Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej (BDSOG) oraz innych danych o charakterze przestrzennym.


     
IV TURNIEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

W dniach 7-8 grudnia br. dziewięć drużyn reprezentujących służby mundurowe oraz reprezentacja klasy wojskowej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu wzięło udział w IV Turnieju Halowej Piłki Nożnej zorganizowanym przez dowódcę 100 batalionu łączności ppłk. Sebastiana Trojanowskiego. Turniej swym patronatem objęli Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska oraz Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W turnieju zwyciężyła drużyna Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu przed reprezentacją Zespołu Wsparcia Dowództwa WKP-W w Szczecinie, 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu oraz 100. batalionu łączności. Zakończenie zawodów odbyło się w Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W, gdzie dowódca BWD WKP-W płk Jacek Rolak wraz z dowódcą 100 bł ppłk. Sebastianem Trojanowskim oraz przedstawicielami władz samorządowych dokonali uroczystej dekoracji zawodników, wręczając puchary i medale oraz statuetki dla najlepszego strzelca turnieju, którym został szer. Marcin Tokarski z 1RBLog i najskuteczniejszego bramkarza, którym okazał się st. sierż. Emilian Kubisiak z ZWD WKP-W ze Szczecina.


     
DEBATA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1:
"CZY WARTO WRACAĆ DO WAŁCZA"


6 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół nr 1 odbyła się debata z młodzieżą klas maturalnych na temat "Czy warto wracać do Wałcza". W debacie uczestniczyli m.in. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz Joanna Rychlik - Łukaszewicz, Radny Rady Powiatu Jerzy Goszczyński oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej dr Dariusz Skalski. Rozmawiano m. in. o perspektywach dalszej nauki w Wałczu i możliwościach zatrudnienia w wałeckich firmach. Rektor PWSZ poinformował o staraniach uczelni dotyczących uruchomienia studiów II stopnia w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW WAŁECKIEGO
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU


5 grudnia br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny spotkali się z członkami Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wałeckim Centrum Kultury na spotkaniu świątecznym. Starosta podziękował wszystkim członkom za ich dotychczasowe zaangażowanie w działalność stowarzyszenia oraz życzył im radosnych świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
BAL ANDRZEJKOWY

4 grudnia 2017 r. w Klubie Garnizonowym odbył się Bal Andrzejkowy, w którym uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Wałecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Oddziału Powiatowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Uroczystego otwarcia balu dokonał Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
WIZYTA GIMNAZJALISTÓW Z LUBNA

W dniu 1 grudnia br. gościliśmy w Starostwie Powiatowym gimnazjalistów ze szkoły w Lubnie. Z uczniami spotkała się Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner. W czasie wizyty uczniowie zapoznali się ze strukturą organizacyjną Starostwa oraz rodzajem spraw prowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu, a także z ofertą szkół ponadgimnazjalnych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII