POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Przysięga studentów Legii Akademickiej

29 sierpnia w koszarach 100. batalionu łączności odbyła się przysięga wojskowa studentów odbywających ćwiczenia w ramach programu Legia Akademicka.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Po przywitaniu przez dowódcę batalionu ppłk. Sławomira Rzadkiewicza przybyłych na uroczystość gości, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych oraz rodzin składających przyrzeczenie elewów rozpoczęła się część główna uroczystości. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

"Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam …" – dumnie wydobyło się z gardeł przysięgających studentów ochotników, którzy niespełna trzy tygodnie temu przekroczyli bramy koszar rozpoczynając część praktyczną szkolenia podstawowego.

Po udzielonym nowo zaprzysiężonym żołnierzom błogosławieństwie przez proboszcza parafii wojskowej w Wałczu ks. ppłk. Witolda Kurka oraz proboszcza parafii ewangelicko augsburskiej ks. mjr. Tomasza Wolę głos zabrał dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód płk Jacek Rolak.

Podczas uroczystości został odczytany rozkaz o mianowaniu żołnierzy Legii Akademickiej na stopień starszego szeregowego a za uzyskanie bardzo dobrych wyników w szkoleniu dowódca Brygady wraz z dowódcą 100. bł wręczyli listy gratulacyjne wyróżnionym elewom oraz podziękowania rodzicom.

Dla części z elewów po złożonej przysiędze rozpoczął się kolejny – trzytygodniowy etap szkolenia, którego zwieńczeniem będzie uzyskanie pierwszego podoficerskiego stopnia.


     
PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 2323Z NA ODCINKU GOLCE-ZDBICE

W dniu 28 sierpnia 2020 r. podpisana została umowa o roboty budowlane pomiędzy Powiatem Wałeckim a wykonawcą Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski
Powiat Wałecki

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2323Z na odcinku Golce-Zdbice", współfinansowanego ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2323Z na odcinku Golce-Zdbice do akwenów wodnych i jezior Czaple oraz Zdbiczno spowoduje skierowanie ruchu turystycznego i rekreacyjnego w jedno miejsce, chroniąc tym samym miejsca niezagospodarowane turystycznie i umożliwiając zachowanie bioróżnorodności przyrodniczej oraz ochronę siedlisk roślin i zwierząt.

Przebudowana droga do akwenów wodnych zwiększy atrakcyjność turystyczną miejscowości Zdbice oraz rozszerzy możliwość uprawiania turystyki wodnej co wpłynie pozytywnie na rozwijanie działalności około turystycznej.

Przebudowa drogi powiatowej do akwenów wodnych jest rodzajem infrastruktury, która wspierać będzie rozwój infrastruktury turystycznej oraz innych form infrastruktury służącej rekreacji. W miejscu, do którego prowadzi przedmiotowa droga zlokalizowana jest infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w postaci: pomostów do połowu ryb, pomostów rekreacyjnych, boisk, plaży, campingu oraz miejsc do grillowania.

Zaprojektowano przebudowę drogi o następujących parametrach:
  • klasa drogi - Z
  • kategoria ruchu - KR 2
  • szerokość jezdni - 5,0 m
  • powierzchnia drogi - 2 730,00 m2
  • szerokość pobocza gruntowego - 1,0 m SL, 1,50 m SP
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu Wałeckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej zapewniającej dostęp do jeziora Czaple i Zdbiczno.

Wartość robót budowlanych: 281 816,17 zł

Dofinansowanie przyznane Beneficjentowi przez Zarząd Województwa (39,35%) wynosi 110 769,00 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 94 153,65 zł.


     
PODPISANIE UMOWY NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU „RAZEM DLA DPS”

26 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Wałeckim a Województwem Zachodniopomorskim o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. "RAZEM dla DPS" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Województwo Zachodniopomorskie reprezentowała Anna Bańkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego a Powiat Wałecki – dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS poprzez ograniczenie skutków COVID-19.
Dofinansowanie w wysokości 283 987,50 zł zostanie przeznaczone na dopłatę do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wałczu oraz utworzenie miejsca kwarantanny dla przyszłych pensjonariuszy DPS Wałcz oraz obecnych pensjonariuszy, którzy musieli odbyć leczenie poza DPS.


     
SPOTKANIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO CENTRALNYCH UROCZYSTOŚCI DNI OLIMPIJCZYKA W WAŁCZU

24 sierpnia br. odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka, które odbędą się w dniach 15-17 października br. w Wałczu. Pierwotnie uroczystości były zaplanowane na kwiecień i zostały przeniesione na październik z powodu pandemii koronawirusa.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu uczestniczyli Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej Stanisław Kopeć oraz pracownicy COS-OPO, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta oraz jednostek podległych zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia. Uroczystości planowane są na trzy dni. W ramach wydarzenia odbędzie się konferencja naukowa poświęcona transgranicznej problematyce ruchu olimpijskiego na Pomorzu Zachodnim, uroczystości ceremoniału olimpijskiego, gala sportu oraz bieg olimpijski. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa w Muzeum Ziemi Wałeckiej, a zaproszeni goście będą mogli zapoznać się z atrakcjami powiatu wałeckiego oraz dorobkiem sportowym Wałcza. Wszystkie spotkania i uroczystości będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego.


     
„WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

Powiat Walecki uzyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego. Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:
a) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);
b) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej, maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
Wysokość dofinasowania wynosi 178.490,00 zł , w tym:
  • ze środków europejskich w kwocie 150.431,37 zł, co stanowi 84,28% dofinansowania
  • ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego w kwocie
28.058,63 zł, co stanowi 15,72% dofinansowania.


     
PRZEKAZANIE PRALNICY DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁCZU
Powiat Wałecki

3 sierpnia br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz wraz z Wicestarostą Jolantą Wegner przekazali pralnicę dla Domu Pomocy Społecznej w Wałczu zakupioną w ramach projektu pn. „Wymiana dobrych praktyk w celu zachowania bezpieczeństwa w regionie transgranicznym oraz rozwoju współpracy pomiędzy Powiatem Wałeckim i Powiatem Uckermark” i została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Pralnica znacząco wzmocni moce przerobowe pralni, dzięki czemu będzie można utrzymać wysoki standard czystości i higieny mieszkańców DPS. Pani Dorota (wieloletni pracownik pralni DPS) wyraziła swoje zadowolenie z nowego nabytku i wyraziła nadzieję na dalsze wsparcie Powiatu w zakupie kolejnych urządzeń.
Powiat Wałecki


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII