POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Przebudowa drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór
- w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec).


W trakcie realizacji są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zadanie realizowane jest przez Powiat Wałecki wspólnie z Gminą Wałcz.
Wykonawca robót: Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 lipca 2017 r.


     
Remont chodnika w Karsiborze

Zakończył się remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2308Z w miejscowości Karsibór. Remont polegał na zdemontowaniu obecnej nawierzchni (stare, popękane płyty betonowe oraz zniszczone obrzeża) i położeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej. Łączna długość wyremontowanego chodnika – 255 mb. Wykonawcą remontu chodnika była firma: Zakład Usługowo-Handlowy Uraś Mariusz Uran z Gostomii.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Łączny koszt remontu wyniósł: 36 408 zł i był sfinansowany przez Gminę Wałcz i Powiat Wałecki”     
Uroczysty apel z okazji 10. rocznicy utworzenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód
Powiat Wałecki

W dniu 30 czerwca br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w uroczystym apelu z okazji 10. rocznicy utworzenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód. Apel, poprzedzony Mszą świętą w kościele pw. św. Mikołaja, był okazją do zaprezentowania wszystkich pododdziałów brygady. Wzięli w nim udział przedstawiciele wałeckich batalionów łączności i logistycznego, batalionu ochrony z Bielkowa, żołnierze Zespołu Wsparcia Dowództwa Korpusu oraz z niemieckiego Prenzlau, w którym stacjonuje batalion łączności działający w strukturach brygady.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Po przemówieniach okolicznościowych dowódca brygady płk Jacek Rolak wyróżnił żołnierzy brygady, którzy swoją służbą i zaangażowaniem wyróżniają się w codziennym funkcjonowaniu. Wyróżnieni otrzymali Odznaki Honorowe Wojsk Lądowych, Tytuły Honorowe - Zasłużony Żołnierz RP, listy gratulacyjne oraz medale pamiątkowe dowódcy brygady. Część wojskową zakończyła defilada pododdziałów, przed którą w pokazie musztry paradnej, zaprezentowali się żołnierze 14. Batalionu Ułanów Jazłowieckich 12. Brygady Zmechanizowanej. Po defiladzie żołnierze 102 batalionu ochrony, w krótkim pokazie dynamicznym, zaprezentowali zgromadzonym gościom próbkę umiejętności żołnierskiego rzemiosła.
fot. kpr. Tomasz Minko


     
Uroczysta Sesja Rady Powiatu

W dniu 29 czerwca br. w auli Zespołu Szkół nr 1 odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu. Wzięli w niej udział Radni Rady Powiatu oraz zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Paweł Suski oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu. W czasie sesji podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu w Wałczu za rok 2016.


     
W dniu 29 czerwca br. Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przeprowadziło kolejną MOBILNĄ AKCJĘ POBORU KRWI W AMBULANSIE. Do akcji przyłączyło się 45 osób, z których 37 oddało krew, dzięki czemu zgromadziliśmy ponad 16,6 litra krwi. Kolejny mobilny pobór krwi w ambulansie planowany jest we wrześniu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

     
Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu

W dniu 28 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu, w związku z realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie projektem "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu", odbyło się spotkanie dotyczące opracowania lokalnego planu rozwoju ekonomii społecznej w Powiecie Wałeckim.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem spotkania było rozpoznanie zasobów, potrzeb i możliwości współpracy w obszarze ekonomii społecznej na terenie powiatu wałeckiego. W spotkaniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz wraz z zaproszonymi przedstawicielami samorządu lokalnego, jednostek pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, sektora edukacji, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących w powiecie wałeckim.


     
Przebudowa drogi powiatowej

W dniu 27 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Wałeckim a Wykonawcą robót firmą Skanska S.A. o roboty budowlane na przebudowę drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020.
Operacja ma na celu skrócenie czasu dojazdu o 5 minut dla mieszkańców miejscowości Kłębowiec do obiektów użyteczności publicznej położonych w miejscowości Karsibór (zakład gosp. - szwalnia, sklep spożywczy) oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez budowę drogi powiatowej na odcinku 0,998 km.Zaprojektowano przebudowę drogi o następujących parametrach:
- klasa drogi - L;
- kategoria ruchu - KR 2
- szerokość jezdni - 5,0 m
- szerokość pobocza - 2x0,75m
Zadanie realizowane jest przez Powiat Wałecki wspólnie z Gminą Wałcz.


     
W dniu 26 czerwca br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Tematem spotkania były zmiany przepisów w obrocie gruntami rolnymi, aktualna sytuacja na rynku skupu zbóż i rzepaku, stan realizacji wypłat dopłat bezpośrednich oraz zmiany w gospodarstwach rolnych w związku z ustawą o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.


     
W dniu 24 czerwca br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Zastępca Burmistrza Waldemar Lechnik spotkali się w Białym Domku z mieszkańcami Bad Essen oraz Powiatu Osnabrück przebywającymi z wizytą w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W tym roku będziemy obchodzić jubileusz 10 - lecia partnerstwa pomiędzy Miastem Wałcz i Gminą Bad Essen oraz Powiatem Wałeckim i Powiatem Osnabrück. W czasie pobytu w Polsce goście odwiedzą także Toruń oraz Szczecin.


     
Zakończeniu roku szkolnego 2016/2017
w szkołach ponadgimnazjalnych

W dniu 23 czerwca br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny uczestniczyli w uroczystościach zakończeniu roku szkolnego 2016/17 w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na uroczystości w Zespole Szkół nr 4 RCKU obecny był także Europoseł Dariusz Rosati oraz Poseł na Sejm RP Paweł Suski. Parlamentarzyści spotkali się z uczniami, a następnie z dziennikarzami na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Wałczu. Gospodarzem spotkania z przedstawicielami lokalnych mediów był Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz. Dziennikarze pytali o poziom wiedzy młodzieży na temat działań Parlamentu Europejskiego oraz o to, w jaki sposób działania te przekładają się na rozwój naszego regionu. Na zakończenie spotkania Starosta Wałecki omówił inwestycje realizowane na terenie powiatu, współfinansowane są ze środków europejskich.


     
Powiat Wałecki
W dniu 22 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wałczu. Spotkaniu przewodniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Podczas posiedzenia omówiono organizację Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych jednostek OSP oraz Polsko - Niemieckich Zawodów Strażackich w Gminie Tuczno.


     
70 - lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronikowie

W dniu 17 czerwca br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, a jednocześnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wałczu uczestniczył w uroczystych obchodach 70 - lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronikowie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas uroczystości Starosta złożył strażakom OSP Bronikowo gratulacje i podziękowania za dotychczasowy trud, życzenia wielu dalszych lat działalności oraz sukcesów w strażackiej służbie. Zasłużonym strażakom zostały wręczone odznaczenia.


     
Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

W dniu 13 czerwca br. w COS OPO na Bukowinie odbyła się Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, w której uczestniczyło 130 zawodników. Organizatorami wydarzenia byli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Sokół", które na ten cel pozyskało środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Powiat Wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W hali COS OPO zgromadzili się uczestnicy wałeckich instytucji zrzeszających osoby niepełnosprawne: Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu, Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech", Domu Pomocy Społecznej oraz Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe Wałcz. Otwarcia zmagań sportowych dokonali: dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek - Rektor PWSZ, Bożena Terefenko - dyrektor PCPR w Wałczu oraz Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz. Zawody rozpoczęły się wspólną rozgrzewką, którą poprowadziły studentki pierwszego roku wychowania fizycznego PWSZ. Konkurencje, w których rywalizowali uczestnicy spartakiady miały formę stacji o charakterze: zwinnościowym, rzutowym, równoważnym, siłowym, skocznym i koordynacyjno-orientacyjnym. Celem imprezy była popularyzacja aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, integracja placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi oraz integracja społeczna. Każda drużyna została nagrodzona pucharem, a każdy zawodnik otrzymał medal. Dekoracji zawodników dokonali Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Rektor PWSZ dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek oraz dyrektor PCPR Bożena Terefenko.


     
XII Zjazd Delegatów Okręgu Nadnoteckiego PZW

Powiat Wałecki
W dniu 10 czerwca br. w hotelu Gromada w Pile odbył się XII Zjazd Delegatów Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego.

Wędkarze wybrali członków zarządu okręgu na nową kadencję. Panowie Tadeusz Teterus (Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki) i Bogdan Wankiewicz (Starosta Wałecki) zostali odznaczeni najwyższym odznaczeniem Polskiego Związku Wędkarskiego dla osób niebędących członkami Związku - Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego. Odznaczenia, w trakcie Zjazdu, wręczył Prezes ZG PZW Dionizy Ziemecki.


     
10 czerwca 2017 r w 100 Batalionie Łączności odbył się I Turniej Sportowo-Obronny.
W wydarzeniu wzięła udział Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner. Organizatorem Turnieju było Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" w Wałczu. Uczestnicy zostali uhonorowani pucharami, medalami, dyplomami oraz otrzymali nagrody rzeczowe.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
"FESTIWAL MŁODZIEŻY EUROREGIONU POMERANIA - POLSKO
- NIEMIECKIE ROZGRYWKI SPORTOWE W WAŁCZU"

W dniach 9 - 11 czerwca br. w Wałczu gościliśmy uczestników XVI Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania. Partnerami projektu byli Powiat Wałecki, Miasto Strasburg oraz PSV Stralsund e. V. Już po raz trzeci w Wałczu młodzież z Polski i Niemiec miała okazję budować wzajemne relacje pomiędzy regionami, w celu wzajemnego poznania kultury i wspólnej historii obu narodów w oparciu o postawę otwartości i tolerancji oraz poczucia przynależności do Euroregionu Pomerania.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Tegoroczny Festiwal Młodzieży został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania). Projekt dofinansowała również Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. W festiwalu wzięło udział ponad 600 osób. Gościliśmy uczestników z Pasewalku, Greifswaldu, Bergen auf Rügen, Bad Freienwalde, Strausberga, Schwedt, Stralsundu, Połczyna Zdroju oraz z terenu całego powiatu wałeckiego. Po uroczystym przemarszu uczestników w korowodzie ulicami miasta, otwarcia festiwalu dokonał Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz w towarzystwie przedstawicieli instytucji dofinansowujących projekt: Pani Andrei Gronwald - Dyrektora Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V., Pana Pawła Bartnika i Pani Ireny Stróżyńskiej - Dyrektora i Wicedyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Pana Andreasa Bergemanna z Deutsch-Polnisches Jugendwerk, a także władz samorządowych reprezentujących gminy powiatu wałeckiego. Następnie na scenie prezentowali się uczestnicy z Polski i Niemiec w specjalnie przygotowanych na festiwal programach artystycznych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Festiwalowi towarzyszyły zmagania sportowe w ramach projektu pn. "Polsko - niemieckie rozgrywki sportowe", który także dofinansowała Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania a także Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży. Uczestnicy rozegrali turnieje i zawody w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, boks, pływanie, tenis stołowy i lekkoatletyka. Wrażeniom sportowym, towarzyszyły także atrakcje fakultatywne- wyjazd do parku linowego w Rudnicy oraz do Dzikiej Zagrody w Jabłonowie. Chętni wzięli także udział w aktywnej grze miejskiej i wyścigach smoczych łodzi. Na scenie odbyły się warsztaty zumby w wykonaniu Marleny Szczepskiej i Angeliki Sober.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zwycięzcom rywalizacji sportowej fair -play zostały wręczone medale, puchary i nagrody. Na zakończenie festiwalu wszyscy uczestnicy otrzymali gazetkę festiwalową opracowaną przez uczestników warsztatów dziennikarskich i fotograficznych prowadzonych przez Sławomira Niewczasa i Bartosza Ćmiela. Po uroczystym zakończeniu festiwalu, pełni wrażeń z pobytu na Ziemi Wałeckiej uczestnicy, w niedzielne popołudnie wrócili do domów.
Powiat Wałecki
Projekt pn. "Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania" i "Polsko - niemieckie rozgrywki sportowe"
jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania). Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

     
W dniu 8 czerwca br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w spotkaniu w ramach Wałeckich Czwartków Lekkoatletycznych w Centralnym Ośrodku Sportów Ośrodku Przygotowań Olimpijskich na Bukowinie.

W zmaganiach sportowych: w biegu na 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, skoku w dal, skoku wzwyż, rzucie piłeczka palantową uczestniczą dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych z terenu całego powiatu wałeckiego. Najlepsi zawodnicy mają szanse awansu na Mistrzostwa Polski w Łodzi.


     
13 Forum Samorządowe

W dniu 5 czerwca br. Starosta Wałecki - dr Bogdan Wankiewicz wziął udział w 13 Forum Samorządowym, które odbyło się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Hasłem tegorocznego forum było " Ryzyko - Efektywność - Inwestycje w sektorze Finansów Publicznych". Organizatorem Forum był Uniwersytet Szczeciński, a patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz. Tematami przewodnimi wydarzenia były: inwestycje w sektorze finansów publicznych, ryzyko w działalności jednostek sektora finansów publicznych oraz efektywność w sektorze finansów publicznych. Konferencja miała na celu integrację przedstawicieli świata nauki i samorządu oraz stworzenie możliwości nawiązania dyskusji, wymiany doświadczeń i wzbogacenia wiedzy o opinie uznanych ekspertów w zakresie funkcjonowania i rozwoju samorządów.


     
IV Tenis z Gwiazdami

W dniach 3-4 czerwca w Wałczu odbyła się IV edycja Tenisa z Gwiazdami. W wydarzeniu wzięli udział Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Turniejowi towarzyszył koncert charytatywny w Wałeckim Centrum Kultury w wykonaniu warszawskich artystów, wspierający inicjatywę utworzenia Akademickiego Domu Opieki nad Osobami Starszymi w Wałczu.


     
SPOTKANIE INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIA SENIORÓW "POGODNA JESIEŃ" Z MIROSŁAWCA

W dniu 2 czerwca br. w 7 Ogrodach w Łowiczu Wałeckim odbyło się spotkanie integracyjne Stowarzyszenia Seniorów "Pogodna Jesień" z Mirosławca. W spotkaniu wzięła udział Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Seniorzy wzięli udział w konkurencjach sportowych oraz wspólnym śpiewaniu przy akompaniamencie akordeonu.


     
KONFERENCJA NAUKOWA

W dniach 1-2 czerwca br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny wzięli udział w Konferencji Naukowej nt. "Organizacje pozarządowe a aktywność społeczna jako szansa rozwoju regionu" w Kołobrzegu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorem konferencji była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a współorganizatorami Uniwersytet Szczeciński, Urząd Miasta Wałcz, Starostwo Powiatowe w Wałczu oraz Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu.
Starosta Wałecki poprowadził sesję na temat Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe jako partnerzy w rozwoju lokalnym. Ponadto uczestnicy konferencji rozmawiali na temat społeczno - ekonomiczno - prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, organizacji pozarządowych w turystyce i sporcie i ich wpływie na rozwój regionu oraz dobrych praktykach w działalności organizacji pozarządowych.


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII