POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Powiat Wałecki
W dniu 24 marca 2016 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym w Wałczu reprezentowanym przez Bogdana Wankiewicza - Starostę a 100 batalionem łączności w Wałczu reprezentowanym przez Sebastiana Trojanowskiego - podpułkownika.

Głównym celem porozumienia jest:
 • współpraca w pozyskiwaniu społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;
 • upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej, tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć Jednostki Wojskowej;
 • Powiat Wałecki
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz promocji profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP;
 • pozyskiwanie kandydatów do służby wojskowej oraz promowania nowego modelu służby żołnierzy rezerwy w Narodowych Siłach Rezerwowych;
 • w zakresie wychowywania patriotycznego, edukacji obronnej integrowania środowiska żołnierskiego z lokalną społecznością;
 • propagowanie postaw i zachowań tj.: honor, uczciwość, prawdomówność, obrona słabszych.


     
Powiat Wałecki
Dnia 23 marca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jolanta Wegner, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Wanda Nowotarska reprezentująca Urząd Marszałkowski WZ, Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski, Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk, Z-ca Burmistrza Miasta Wałcz Waldemar Lechnik, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Lucyna Kabs-Małecka.

Powiat Wałecki
Celem spotkania było omówienie współpracy na rzecz utworzenia "Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" (trasa Bałtyk - Wałcz) pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a władzami samorządowymi Powiatu Wałeckiego. Priorytetem dla Województwa Zachodniopomorskiego jest rozwój turystyki rowerowej w naszym regionie poprzez wykorzystanie istniejących walorów turystyki rowerowej dzięki czemu zapewnione zostanie bezpieczeństwo rowerzystów między innymi poprzez odsunięcie ścieżek rowerowych od dróg samorządowych.
Zgodnie z założeniami koncepcji, w wyniku decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wskazano 4 główne trasy priorytetowe, które zostały szczegółowo opracowane:
 1. Trasa Nadmorska
 2. Trasa Pojezierna (Tysiąca Jezior)
 3. Trasa Bałtyk - Wałcz
 4. Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego
Szacowana długość trasy Bałtyk - Wałcz wynosi 243,40 km, a wstępnie wyliczone koszty stanowią kwotę 23 464 681 zł. Utworzenie trasy rowerowej w naszym regionie zrealizowane zostanie przy udziale środków zewnętrznych.


     
Dnia 23 marca 2016 roku, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz i Wicestarosta Jolanta Wegner przekazali informację o zatwierdzeniu Koncepcji Kontraktu Samorządowego.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, po analizie wszystkich złożonych koncepcji oraz stanu dostępnych środków, podjął decyzję o przyznaniu wsparcia dla 6 projektów, w tym dla "Metalowej dźwigni regionu" - rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego.
Obecnie czeka nas wytężona praca nad przygotowaniem 22 projektów, które są projektami priorytetowymi, zaś pozostałe 42 projekty są komplementarne i będą składane w drodze konkursowej.
W okresie realizacji Kontraktu Samorządowego tj. w latach 2016-2022 na barkach Lidera - Powiatu Wałeckiego będzie spoczywać kontrola wszystkich projektów, nadzór nad ich prawidłową realizacją jak też monitorowanie założonych przez każdy samorząd wskaźników.
Koncepcje Kontraktu Samorządowego Koncepcją Kontraktu Samorządowego tworzą:
 • Gmina i Miasto Mirosławiec;
 • Miasto i Gmina Człopa;
 • Gmina Tuczno;
 • Gmina Miejska Wałcz;
 • Gmina Wiejska Wałcz;
 • Powiat Wałecki.
Założona kwota na dofinansowanie 22 projektów priorytetowych wynosi około 37 mln zł.


     
Spotkanie dotyczące współpracy
pomiędzy jednostkami oświatowymi


Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jolanty Wegner Wicestarosty w Zespole Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu w dniu 22 marca 2016 r. odbyło się spotkanie dotyczące współpracy pomiędzy jednostkami oświatowymi z terenu Powiatu Wałeckiego.

W spotkaniu uczestniczyli: Piotr Suchojad Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, podstawowych, przedszkoli, przedstawiciele związków zawodowych oświaty, samorządów, PWSZ w Wałczu oraz prasy.
Obecnych na spotkaniu serdecznie przywitał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, który w krótkim wystąpieniu przedstawił aktualną sytuację w oświacie ponadgimnazjalnej. Starosta wyraził zadowolenie ze spotkania, które daje możliwość na wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami jednostek oświatowych w powiecie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Następnie głos zabrała Jolanta Wegner Wicestarosta, która przedstawiła i omówiła podjęte przez Zarząd Powiatu w Wałczu działania restrukturyzacyjne w oświacie ponadgimnazjalnej. Pani Wicestarosta przedstawiła aktualną ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 oraz wyraziła nadzieję, że współpraca pomiędzy jednostkami oświatowymi w powiecie będzie się rozwijać.
Przykładem pierwszego, pozytywnego w tym zakresie kroku było podpisanie na spotkaniu listu intencyjnego pomiędzy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu i Zespołem Szkół Miejskich Nr 1 w Wałczu. Celem podpisanego listu jest wyrażenie woli w sprawie organizacji partnerstwa w zakresie szkolenia sportowego młodzieży szkolnej w gimnazjum i szkole ponadgimnajzalnej, zwiększające aktywność i efektywność działań na rzecz rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży.
Następnie głos zabrał dr inż. doc. Marek Olesiak Dziekan Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, który przedstawił ofertę edukacyjną wałeckiej uczelni oraz zaprosił wszystkich na Juwenalia 2016 PWSZ w Wałczu, które odbędą się w dniu 20 maja 2016 r.
Podczas spotkania ustalono również, że kolejne spotkanie z przedstawicielami jednostek oświatowych w powiecie odbędzie pod koniec kwietnia br. w Zespole Szkół Nr 1 w Wałczu.


     
Powiat Wałecki
W dniu 18 marca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu gościła Anna Góralska, która zajęła I miejsce na 5. Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Kobiet w Boksie w Grudziądzu, oraz otrzymała wyróżnienie Najlepszej Zawodniczki 5. Młodzieżowych Mistrzostw Polski.

Trzeci rok z rzędu podopieczna Łukasza i Zbigniewa Butryńskich została młodzieżową mistrzynią Polski w boksie.
Podczas spotkania nie zabrakło gratulacji i ciepłych słów pod adresem Anny Góralskiej, której osiągnięcie i wytrwałość jest wzorem dla wszystkich młodych adeptów boksu, zaczynających przygodę ze sportem.
Starosta Wałecki i Sekretarz Powiatu przekazali na ręce Mistrzyni list gratulacyjny oraz drobny upominek.


     
Powiat Wałecki
Dnia 8 marca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu gościła delegacja miasta Bad Essen z powiatu partnerskiego Osnabrück.

Głównym celem spotkania było zacieśnienie współpracy, a także wymiana poglądów oraz zarys nowych, wspólnych przedsięwzięć na przyszłość.
     
W dniu 7 marca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu z udziałem Starosty Wałeckiego Bogdana Wankiewicza oraz Jolanty Wegner Wicestarosty Wałeckiego odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Tematem spotkania było:
 1. Współpraca Powiatu Wałeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
 2. Informacja dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego w 2016 roku.
 3. Informacja dot. zmian w ustawie o stowarzyszeniach.


     
XIV Powiatowa Giełda Zawodoznawcza

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta oraz Piotr Suchojad Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu gościli podczas XIV Powiatowej Giełdy Zawodoznawczej, która odbyła się w dniu 4 marca 2016 r. w Wałeckim Centrum Kultury.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Giełda skierowana była do uczniów klas III gimnazjów, ich rodziców oraz nauczycieli. Dzień ten, był dniem otwartym szkół ponadgimnazjalnych. W Wałeckim Centrum Kultury swoje stoiska z ofertą kierunków kształcenia zaprezentowały szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Nr 1 ("Kazik"), Zespół Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ("Rolnik") Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ("Zawka" i "Budowlanka"), Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wałczu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu oraz Powiatowy Urząd Pracy. Celem Giełdy Zawodoznawczej była prezentacja kierunków kształcenia wałeckich szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.
Ponadto podczas Giełdy pracownicy Poradni informowali uczniów o kierunkach kształcenia szkół spoza powiatu, a Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informował o zawodach, które są poszukiwane na rynku pracy. Organizatorem Giełdy była Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wałczu oraz szkoły ponadgimnazjalne.
Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII