POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Festyn Lotniczy w Mirosławcu
Powiat Wałecki

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 29 sierpnia 2015 r. odbył się w Mirosławcu Festyn Lotniczy pod hasłem "Weekend pod Lotniczym Niebem".

Organizatorzy, podobnie jak w latach ubiegłych stanęli na wysokości zadania i przygotowali dla mieszkańców Mirosławca i okolic oraz wszystkich sympatyków lotnictwa wiele atrakcji.
Program festynu obejmował m.in. pokazy dynamiczne samolotów Su-22, Grupy Akrobacyjnej ŻELAZNY" oraz statyczne: samolotów, śmigłowców Sił Powietrznych Polski, sprzętu i uzbrojenia 8 Pułku Przeciwlotniczego z Koszalina oraz służb mundurowych (policja, grupa antyterrorystyczna, straż pożarna). Ponadto zorganizowano wystawę modeli samochodów salonów samochodowych oraz występy artystyczne i rozrywkowe m.in. Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania pod batutą mjr Pawła Joksa.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Spotkanie dotyczące tras rowerowych

W dniu 27 sierpnia 2015 r. z udziałem Bogdana Wankiewicz Starosty Wałeckiego, Zbigniewa Wolnego Sekretarz Powiatu, Pawła Gwozdeckiego Skarbnika Powiatu, przedstawicieli Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego i Urzędu Marszałkowskiego WZ, samorządów gminnych powiatu wałeckiego, Gminy Wierzchowo, Nadleśnictw Wałcz i Świerczyna oraz pracowników starostwa w sali narad Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie dotyczące projektu pn. "Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania omówiono założenia "Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" oraz przedyskutowano możliwe warianty przebiegu tras na terenie Powiatu Wałeckiego, które zostaną wprowadzone do koncepcji. Przedstawione zostały mapy sporządzone na podstawie inwentaryzacji oraz nadesłanych danych.
Województwo Zachodniopomorskie przystąpiło do realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowerowych. Misją projektu jest promocja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim. Główny cel KONCEPCJI to wyznaczenie przebiegu głównych wojewódzkich turystycznych tras rowerowych. Prace nad projektem obejmują przeprowadzenie wstępnych analiz generatorów ruchu, potencjalnych tras, istniejących istotnych szlaków, zebranie i weryfikację informacji o istniejących i planowanych drogach i szlakach od gmin i lasów, sporządzenie map oraz prace terenowe. Przy wyznaczeniu głównych korytarzy
Powiat Wałecki
i tras tematycznych zbadane będą ich długości, atrakcje i infrastruktura turystyczna oraz transport publiczny w ich zasięgu. Cztery główne trasy zostaną opracowane szczegółowo. Na koniec sporządzony i opublikowany zostanie dokument KONCEPCJI.

Główne trasy rowerowe
1. Trasa Nadmorska
2. Trasa Pojezierna
3. Trasa Bałtyk - Wałcz
4. Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego
5. Trasa Dolina Tywy
6. Trasa Wału Pomorskiego
7. Trasa Dolina Regi - Drawieński Park Narodowy
8. Dolina Parsęty
9. Dolina Płoni
10. Trasa Nadodrzańska (szlak "Zielona Odra")


     
"Dojrzałość twoim atutem"

W dniu 28 sierpnia 2015 r. z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu "Dojrzałość twoim atutem" współfinansowanym przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, który realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu.


     
Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 27 sierpnia 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w konwencie Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, który odbył się Szczecinku.

Konwent zajmował się m.in. tematami:
  • "Kreowanie gospodarki niskoemisyjnej elementem zrównoważonego rozwoju powiatu",
  • "Finansowanie rozwiązań proekologicznych, w tym związanych z ochroną klimatu i adaptacją do jego zmian, w perspektywie unijnej 2014-2020",
  • "Ślad węglowy, jako narzędzie badania wpływu powiatu na klimat".


     
Wizyta studyjna

W dniach 26-28 sierpnia 2015 r. Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Trójmiasta, którego tematem przewodnim była polityka senioralna w działaniach samorządu lokalnego.

Celem wizyty było zapoznanie się z polityką senioralną, zastosowaną w tamtejszych ośrodkach, wymiana doświadczeń oraz poznanie dobrych praktyk w obszarze działań realizowanych na rzecz seniorów i ich rodzin, które wydają się godne poznania i upowszechnienia. Z wielu przykładów w Polsce, właśnie samorządy Trójmiasta realizują działania dla seniorów kompleksowo, wielowarstwowo i innowacyjnie.
W programie wyjazdu były m.in. wizyty w: Centrum Seniora w Gdyni, Centrum Caritas "Na Dolnej" w Gdańsku oraz spotkanie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.


     
Konferencja podsumowującą projekt

W dniu 25 sierpnia 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jolanta Wegner Wicestarosta uczestniczyli w konferencji podsumowującej projekt pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół zrealizowanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem głównym pilotażowego projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wałeckim, poprzez stworzenie do 2015 roku, planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Grupą docelową byli nauczyciele i dyrektorzy, zarówno pracujący w szkołach, jak i w przedszkolach na terenie Powiatu Wałeckiego. Projekt był pilotażem nowego systemu wsparcia szkół i placówek oświatowych, polegającym na kompleksowym zdiagnozowaniu potrzeb, określeniu obszarów wsparcia i jego przeprowadzenia poprzez szkolenia, konsultacje i warsztaty. Projekt w całości współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a wartość dofinansowania to kwota 1 257 625,51 zł.

W konferencji uczestniczyli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Wałeckiego, radni Rady Powiatu w Wałczu, dyrektorzy szkół, przedszkoli i jednostek oświatowych, nauczyciele, pracownicy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wałczu, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Wydziału Edukacji, Turystki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Konferencje otworzył Marek Syrnyk Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu, który przywitał wszystkich zaproszonych gości.
Podczas konferencji swoje wstąpienie nt. "Założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli" przygotowała Jolanta Wegner Wicestarosta.
Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wałczu Marek Syrnyk omówił "Pilotaż nowego systemu i realizację projektu w Powiecie Wałeckim", zaś Mirosława Ustrzycka Psycholog w PPP w Wałczu miała wystąpienie nt. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) - "Ocena pilotażu przez uczestników projektu".
Następnie Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz podsumował realizację projektu w Powiecie Wałeckim. Na zakończenie wszystkie szkoły i placówki uczestniczące w pilotażu otrzymały certyfikaty, a osoby zaangażowane w realizację projektu powiatowego otrzymały specjalne podziękowanie.


     
Spotkanie dot. suszy na terenie Powiatu Wałeckiego

Z inicjatywy Starosty Wałeckiego w dniu 21 sierpnia 2015 r. w sali narad Starostwa Powiatowego odbyło sie spotkanie poświęcone zjawisku suszy na terenie Powiatu Wałeckiego oraz usytuowania stacji meteorologicznych i posterunków opadowych należących do IMGW COBORU.

W spotkaniu, któremu przewodniczył Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczyli m.in.: przedstawiciele samorządów gminnych z terenu powiatu wałeckiego, Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Terenowego Zespołu Doradców w Wałczu, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania przeanalizowano aktualne informacje z terenu gmin i dokonano oceny sytuacji w rolnictwie w powiecie wałeckim. W dyskusji stwierdzono, że skala szkód w płodach rolnych w powiecie wałeckim spowodowanych przez suszę jest bardzo duża. W związku z tym, Starosta Wałecki zdecydował, że wystosuje petycję do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Zachodniopomorskiego w celu:
  • uznania stanu klęski suszy na terenie Powiatu Wałeckiego (woj. zachodniopomorskie) na podstawie protokołów z kontroli poszczególnych gminnych komisji ds. szacowania strat powstałych w uprawach, co umożliwi poszkodowanym producentom rolnym skorzystanie z instrumentów rekompensujących straty (w tym odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych);

  • zmiany metodologii i zasad uznawania stanu klęski suszy poprzez dokonywanie oceny szkód przez komisje klęskowe, nie jak dotychczas w oparciu o klimatyczny bilans wodny wyliczany na podstawie niemiarodajnych wyników ze stacji meteorologicznych, nieuwzględniający ilości opadów w okresie jesienno-zimowym (niskiego poziomu wód gruntowych przed okresem wegetacji);

  • utworzenia na terenie Powiatu Wałeckiego dwóch stacji meteorologicznych zgodnych z wymaganiami ich posadowienia. Aktualnie najbliższe stacje pomiarowe zlokalizowane są w miejscowości Drawno, Drezdenko i Krzyż w odległości ok. 60-80 km od granicy Powiatu Wałeckiego. Stan powyższych oraz ich usytuowanie nie odpowiada normom określonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.


     
Mistrz Świata w Starostwie Powiatowym

W dniu 19 sierpnia 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jolanta Wegner Wicestarosta mieli przyjemność gościć w Starostwie Powiatowym w Wałczu Krzysztofa Głowackiego, który w nocy z 14 na 15 sierpnia br. zdobył pas Mistrza Świata Organizacji WBO w boksie zawodowym w wadze junior ciężkiej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania nie zabrakło gratulacji, kwiatów i ciepłych słów pod adresem Krzysztofa Głowackiego, którego wyczyn przejdzie na stałe do historii Powiatu Wałeckiego i polskiego sportu. Starosta Wałecki i Wicestarosta przekazali na ręce naszego Mistrza list gratulacyjny oraz drobny upominek.
Podczas spotkania z Krzysztofem Głowackim, Starosta przypomniał również o niedawnym spotkaniu w Urzędzie Powiatowym oraz nagrodzie Laur Powiatu Wałeckiego 2015, którą Krzysztof otrzymał podczas Gali w dniu 24 kwietnia br. Przedstawiciele władz samorządowych Powiatu podziękowali naszemu wspaniałemu Mistrzowi za pasjonującą walkę, która dostarczył wszystkim dużo radości i wielu emocji sportowych oraz życzyli dużo zdrowia, szczęścia w życiu rodzinnym oraz kolejnych sukcesów sportowych, z których wszyscy jesteśmy dumni.


     
Robocze spotkanie

W dniu 19 sierpnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie organizacyjne Powiatowych Uroczystości Upamiętniających 76 Rocznicę Agresji ZSRR na Polskę oraz 87 Rocznicę Powstania Związku Sybiraków.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie prowadzili Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki oraz Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki.
Uroczystości odbędą się w dniu 17 września 2015 r. w Kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu oraz na skwerku przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Wałczu.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Miasta Wałcz, Wałeckiego Centrum Kultury, 100 batalionu łączności, 104 batalionu zabezpieczenia, 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu oraz Komendant Powiatowy Policji w Wałczu.


     
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jolanty Wegner Wicestarosty, Jana Bednarka wiceprezesa ds. piłkarstwa amatorskiego Polskiego Związku Piłki Nożnej, Piotra Marszałka Dyrektora COS OPO Bukowina w Wałczu, przedstawicieli samorządów gminnych z terenu powiatu oraz przedstawiciel Szkółki Piłkarskiej Orzeł 2010 Walcz dniu 18 sierpnia 2015 r. odbyło się spotkanie poświęcone organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci (roczników 2005/2006/2007/2008) Gmin Pojezierza Wałeckiego, który odbędzie się w Wałczu w dniu 12 września 2015 r.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania omówiono regulamin oraz sprawy organizacyjne Turnieju, który odbędzie się na boiskach "B" COS OPO Bukowina w Wałczu pod patronatem Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.


     
Seminarium szkoleniowe

W dniu 18 sierpnia 2015 r. Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu wziął udział w seminarium "Biofeedback szansą na aktywizację osób 50+", które skierowane było do przedstawicieli publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, doradców zawodowych oraz przedstawicieli NGOS.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Rozwiązanie wypracowane w projekcie odpowiada na problemy związane z bezrobociem osób powyżej 50 roku życia. W obliczu aktualnych tendencji demograficznych i uwarunkowań rynków pracy pojawia się konieczność utrzymywania coraz bardziej kosztownych systemów zabezpieczeń społecznych i instytucji rynku pracy, a także ryzyko wykluczenia społecznego jednostek i całych rodzin. Zaproponowane w projekcie rozwiązanie to model aktywizacji zawodowej osób 50+ z wykorzystaniem metody EEG (elektroencefalogram) Biofeedbecku. Metoda Biofeedbeck jest metodą diagnostyczno-terapeutyczną zalecaną osobom, u których występują trudności w przyswajaniu wiedzy, w uczeniu się (m.in. dysleksją); z planowaniem pracy i właściwą organizacją, z pamięcią i koncentracją, a także tym, które mają małą odporność na stres, i niską samoocenę.
EEG Biofeedback koncentruje się na czynności bioelektrycznej mózgu. Trening tą metodą ma pobudzić przewodnictwo mózgu, wytwarzanie nowych i zmianę istniejących połączeń neuronalnych. Oznacza to, że w toku terapii EEG Biofeedback możliwe jest nie tylko zoptymalizowanie funkcjonowania procesów poznawczych, ale także zminimalizowanie zdiagnozowanych dysfunkcji w działaniu mózgu.
W ramach rozwiązania doradcy zawodowi mogą skorzystać z materiałów do diagnozy zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Mogą także proponować osobom bezrobotnym jeden z dwóch programów treningowych metodą biofeedback w następujących obszarach: motywacja, koncentracja, aktywna nauka, radzenie sobie ze stresem. Dodatkowo osoby bezrobotne mogą wziąć udział w szkoleniu z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Elementem rozwiązania jest także platforma internetowa zawierająca m.in. bazę potencjalnych pracodawców oraz moduł umożliwiający pośrednictwo pracy.


     
Zawody o Puchar Starosty Wałeckiego

W dniu 15 sierpnia 2015 r. Zarząd Rejonowy Ligii Obrony Kraju zorganizował na strzelnicy wojskowej w Wałczu XV Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Wałeckiego z okazji 95 Rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego.

Podczas zawodów władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentowała Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zawodników przywitał Prezes wałeckiego LOK Lech Sznaza, który omówił program oraz przepisy bhp na strzelnicy. Następnie głos zabrał mjr rez. Zbigniew Stasiuk, który krótko przedstawił historię i znaczenie Bitwy Warszawskiej oraz życzył wszystkim zawodnikom samych "dziesiątek" podczas strzelania. W zawodach od wielu lat uczestniczą przedstawiciele zakładów pracy, stowarzyszeń oraz jednostek wojskowych z terenu powiatów wałeckiego i ościennych. Rywalizacja strzelecka była zabawą, ale i też formą konkurencji, w której najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, medale oraz dyplomy, które na zakończenie wręczali Wicestarosta oraz Prezes ZR LOK w Wałczu.


     
Festyn Parafialny
Powiat Wałecki

W dniu 15 sierpnia 2015 r. Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki wzięła udział w Festynie Parafialnym, który odbył się na boisku w Rutwicy.

Dla uczestników festynu organizatorzy, Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich przygotowali wiele atrakcji wśród których były m.in.: loteria fantowa, konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych oraz domowe specjały kulinarne. Biorący udział w konkursach mogli wygrać m.in.: rower, taczkę oraz narzędzia ogrodnicze. Wszyscy chętni mogli również wziąć udział w nietypowej licytacji, koguta lub królika, z której dochód przeznaczony był na szczytny cel - remont zabytkowego kościoła w Rutwicy. Uczestnikom festynu nie zabrakło dobrego humory, słonecznej pogody oraz zabawy, która trwała do późnych godzin wieczornych.


     
Święto Wojska Polskiego

Z udziałem Jolanty Wegner Wicestarosty Wałeckiego w dniu 14 sierpnia 2015 r. w koszarach 100 batalionu łączności i 104 batalionu zabezpieczenia przy ul. Kościuszki 24 w Wałczu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość była okazją do oddania hołdu żołnierzom walczącym w polskich wojnach, a przede wszystkim w Bitwie Warszawskiej, która przeszła do historii jako 17-ta największa bitwa w dziejach świata, a w naszym kraju zyskała miano "Cudu nad Wisłą". Obchody Święta Wojska Polskiego są nawiązaniem do pięknej tradycji, a także upamiętnieniem wydarzeń, które zaliczamy do chluby naszego oręża.
Święto było także okazją do nadania awansów i odznaczeń wyróżniającym się żołnierzom i pracownikom wojska. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada pododdziałów BWD.


     
Jubileusz 20-lecia firmy "Rettig Heating"

Podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 20-lecia istnienia firmy "Rettig Heating" Sp. z o. o. w Wałczu, która odbyła się w dniu 8 sierpnia 2015 r., w Ostrowcu Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz złożył kierownictwu Firmy serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w realizacji planów oraz przekazał okolicznościowy grawerton.


     
50-lecie Klubu Piłkarskiego "Sad Chwiram"

Dzień 8 sierpnia 2015 r. był świętem Klubu Piłkarskiego "Sad Chwiram", który obchodził okrągły jubileusz 50-lecie istnienia. Podczas uroczystości, na której Zarząd Klubu przygotował dla wszystkich zainteresowanych wiele atrakcji, władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentowała Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas jubileuszowego spotkania odbyło się uroczyste podsumowanie 50-lecia działalności Klubu, wewnętrzny turniej piłki nożnej pomiędzy klubowymi oldbojami, seniorami oraz juniorami, gry i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zabawa taneczna.


     
Porozumienie z Powiatem Lidzbarskim
Powiat Wałecki

W dniu 6 sierpnia 2015 r. w Lidzbarku Warmińskim (woj. warmińsko - mazurskie) podpisany został list intencyjny w sprawie współpracy między Powiatem Lidzbarskim i Powiatem Wałeckim. Uroczystego podpisania listu dokonali Jan Harhaj Starosta Lidzbarski i Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.

Podczas spotkania Staroście Wałeckiemu towarzyszyli: Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu oraz Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Współpraca z Powiatem Lidzbarskim ma na celu pogłębianie wzajemnych kontaktów oraz rozbudowanie partnerskiej współpracy poprzez współdziałanie władz, związków i stowarzyszeń, organizacji i instytucji oraz wymianę doświadczeń i poglądów.


     
Konwent Samorządowy

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jolanty Wegner Wicestarosty i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 3 sierpnia 2015 r. w sali narad Starosta Powiatowego w Wałczu odbył się Konwent z udziałem przedstawicieli władz samorządowych gmin Powiatu Wałeckiego.

W Konwencie uczestniczyli m.in.: Ewa Stanecka Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie, Jan Matuszewski Wójt Gminy Wałcz, Waldemar Lechnik Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz, Paweł Skrzeczkowski Zastępca Burmistrza Człopy, Janusz Bartczak Zastępca Burmistrza Tuczna, Kamila Trojanowska i Kamila Sobczak Starostwo Powiatowe, Arkadiusz Niefiedowicz oraz Jadwiga Kamińska Główny specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Gminie Mirosławiec.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Konwent poświęcony był współpracy samorządów z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony zabytków w Powiecie Wałeckim, Kontraktu Samorządowego oraz rozliczenia projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w powiecie.

Ewa Stanecka przedstawiła aktualną sytuację prawną dotyczącą ochrony zabytków oraz omówiła stan zabytków znajdujących się na terenie powiatu wałeckiego.
Starosta Wałecki stwierdził, że niezbędne jest wytypowanie i sporządzenie listy najcenniejszych zabytków w poszczególnych gminach powiatu i objęcie ich szczególną ochroną i renowacją. Właściciele oraz zarządcy mogą wnioskować na ten cel o środki pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz samorządów.

W części dotyczącej Kontraktu Samorządowego Starosta przedstawił ofertę firmy Faber Consulting, dotyczącą koordynacji działań zmierzających do złożenia spójnego dokumentu Kontraktu dla Powiatu Wałeckiego i wszystkich gmin do Urzędu Marszałkowskiego.

Trzecia część konwentu dotyczyła tematu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Starosta poinformował, że Powiat jako lider Projektu otrzymał zgodę od Partnerów na udostępnienie szczegółowych informacji na temat rozliczenia projektu i zostały przekazane one Burmistrzowi Gminy Człopa. Starosta poprosił również przedstawicieli Gminy Człopa i Gminy Wiejskiej Wałcz o zajęcie stanowiska w sprawie końcowego rozliczenia Projektu.
Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII