POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Wybór LGD "Partnerstwo Drawy"

Przedstawiciele władz samorządowych gmin Powiatu Wałeckiego i Stowarzyszenia LGD "Lider Wałecki" na spotkaniu w dniu 30 kwietnia 2015 r. jednomyślnie podjęli decyzję w sprawie przystąpienia oraz włączenia się do działania i współpracy w Lokalnej Grupie Działania "Partnerstwo Drawy".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Jan Matuszewski Wójt Gminy Wałcz, Janusz Bartczak Prezesa Stowarzyszenia "Lider Wałecki", Andrzej Wojdyło Członek LGD "Lider Wałecki".
Intencją włączenia się do Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy" przedstawicieli władz samorządowych gmin Powiatu Wałeckiego i Stowarzyszenia "Lider Wałecki" jest realizacja działań na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie gmin.


     
VII sesja Rady Powiatu V kadencji

W dniu 28 kwietnia 2015 r. w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu odbyła się VII sesja Rady Powiatu w Wałczu V kadencji.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Rada Powiatu podjęła m.in. uchwały w sprawie:
 • zmieniającą uchwałę nr III/18/2014 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu,
 • wyrażania zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału 587/1000 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej 33, będącego własnością Powiatu Wałeckiego stanowiącego Powiatowy Zasób Nieruchomości,
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2015 rok,
 • zmian wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Powiatu Wałeckiego,
 • zmieniającą uchwałę Nr V/27/2015 Rady Powiatu Wałczu z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku,
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
 • włączenia II liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu do Zespołu Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu z siedzibą przy ul. Południowej 10 a,
 • likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu z siedzibą przy ul. Południowej 10 a.
Rada Powiatu przyjęła informacje na temat:
 • stanu bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na terenie Powiatu Wałeckiego.
Rada Powiatu przyjęła sprawozdania:
 • roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu,
 • z realizacji Programu współpracy Powiatu wałeckiego w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


     
"STOP DLA BARIER"

Dnia 27 kwietnia 2015 r. z udziałem Jolanty Wegner Wicestarosty Wałeckiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu projektu "STOP DLA BARIER" współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Laur Powiatu Wałeckiego 2015 i polsko - niemieckie seminarium

W dniu 24 kwietnia 2015 r. w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyło się "Polsko - niemieckie seminarium na temat współpracy samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną na przykładzie modelu Laur Powiatu Wałeckiego 2015" podsumowujące współpracę transgraniczną.

Podczas uroczystości ze strony niemieckiej głos zabrał przewodniczący niemieckiej grupy sterującej "Transgranicznym Planem Działania" Detlef Krause (Powiat Uckemark), który omówił i podsumował dotychczasową współpracę transgraniczną z Powiatem Wałeckim oraz przedstawił kierunki współpracy na kolejne lata. Dla upamiętnienia seminarium i współpracy Detlef Krause otrzymał z rąk przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jolanty Wegner Wicestarosty pamiątkowy grawerton.

Integralną częścią Uroczystości była Gala wręczania nagród honorowych "Laur Powiatu Wałeckiego" 2015.

Nagroda honorowa "Laur Powiatu Wałeckiego", przyznawana jest raz w roku osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym, zawodowym i gospodarczym oraz innym jednostkom organizacyjnym, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego i jego promocji, albo szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi rozsławiły jego imię.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W tym roku Kapituła przyznała nagrody w kategoriach: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA, DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA.

Za szczególnie wybitne osiągnięcia, które przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego przyznana została również nagroda specjalna "Super Laur" Powiatu Wałeckiego".

Zaproszonych gości przywitał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.
Starosta w wystąpieniu podkreślił, że 25 lat temu zaczęła odradzać się w Polsce samorządność, minione ćwierćwiecze przyniosło wiele inicjatyw, a włożony wysiłek ludzki wpłynął na zwiększenie poziomu życia mieszkańców.
Starosta podkreślił, że duże znaczenie miała w tym okresie współpraca pomiędzy partnerami niemieckimi, w tym z Gminą Pinow w Powiecie Uckermark, którego przedstawiciele: Detlef Krause wraz z delegacją obecni byli podczas uroczystości.
Starosta przypomniał w wystąpieniu ile nagród honorowych LAUR POWIATU WAŁECKIEGO I SUPER LAUR Kapituła dotychczas przyznała oraz podsumował 2014 rok pod względem gospodarczym, społecznym, kulturalnym i sportowym, dziękując wszystkim za ich dokonania.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia "SUPER LAUR POWIATU WAŁECKIEGO" otrzymała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu.

W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA" nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała firma Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Pałac Myśliwski "Orle Solutions" w Mirosławcu,
 • Marek Michalski,
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Zespół "MAJTKI BOSMANA".

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Wałczu,
 • Zespół Ludowy "Mirosławiacy",
 • Dom Kultury w Człopie.
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Mirosławcu.

Wyróżnienie w tej kategorii odebrał:
 • Tadeusz Dojss.
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Krzysztof Głowacki.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • LKS "Mirstal-Lotnik" Mirosławiec
 • Wałecki Klub Turystyki Rowerowej
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Nagrody i wyróżnienia wręczali: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu i Krystyna Kołodziejska - Motyl Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Wśród gości podczas uroczystości byli m.in.: Anna Mieczkowska Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Paweł Gwozdecki Skarbnik Powiatu, Tadeusz Wenio Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Joanna Rychlik - Łukaszewicz Wiceburmistrz Miasta Wałcza, Andrzej Potyra Członek Zarządu Powiatu Myśliborskiego, Janusz Bartczak Prezes Fundacji "Lider Wałecki", radni rad gmin i powiatu, przedstawiciele wojska policji, straży, organizacji pozarządowych oraz duchowieństwa.

Galę, którą poprowadzili Anna Goszczyńska i Paweł Gepert uświetnił występ tegorocznego Laureata Laura Powiatu Wałeckiego Zespołu "Majtki Bosmana".


     
Turniej dla pierwszoklasistów "Bądź bezpieczny"

Po raz trzynasty pierwszoklasiści uczestniczyli w turnieju wiedzy prewencyjnej pod nazwą "Bądź bezpieczny". W zmaganiach uczestniczyło 16 szkół w pięcioosobowych drużynach, które oceniali policjanci, strażnicy miejscy i gminni.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiatowy Turniej Prewencyjny "Bądź bezpieczny", odbył się w dniu 24 kwietnia 2015 r. już po raz trzynasty. Organizatorami byli policjanci, Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii św. Antoniego oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu. W turnieju udział wzięło 16 szkół, czyli wszystkie szkoły podstawowe powiatu wałeckiego!. Pięcioosobowe drużyny zmagały się z wiedzą teoretyczną, dotyczącą ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz konkurencjach sportowych. Atrakcją turnieju byli niecodzienni goście.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Pluszowy policjant Sierżant Bródka oraz przewodnik z psem służbowym. Uczestnicy przed rozpoczęciem konkurencji ćwiczyli bezpieczne zachowania w przypadku zaatakowania przez agresywnego psa oraz usłyszały o pracy psa w policji. Gospodarze turnieju przygotowali różne atrakcje dla zaproszonych gości, kibiców i uczestników. Wśród zaproszonych gości, a zarazem osób wspierających turniej, byli Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki, Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Dariusz Bartosik Zastępca Burmistrza Mirosławca oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Uczestników turnieju powitał również zastępca Komendanta Powiatowego Policji Zbigniew Podhorodecki. "Trzynastka" okazała się szczęśliwa dla drużyny z wałeckiej "Kornelówki", bo to właśnie oni zajęli I zaszczytne miejsce na podium, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Tucznie, a III miejsce szkoła w Mirosławcu. Podczas tegorocznego turnieju wyróżnione zostały trzy kolejne miejsca poza podium, a ich uczestnicy otrzymali oprócz dyplomów, koszulki z wizerunkiem Sierżanta Bródki. Natomiast zwycięzcy wyjechali z turnieju na hulajnogach. Wśród nagród był także sprzęt do pływania, puchary i słodycze.


     
Pożegnanie abiturientów

W dniu 24 kwietnia 2015 r. w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie wałeckim o profilu zawodowym odbyły się uroczystości z okazji pożegnania tegorocznych maturzystów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w uroczystości z okazji pożegnania tegorocznych maturzystów w Zespole Szkół Nr 3 w Wałczu.
Starosta Wałecki oraz Piotr Filipiak Dyrektor ZS Nr 3 pogratulowali abiturientom ukończenia szkoły oraz wychowawcom i nauczycielom za ich trud edukacyjny. Starosta życzył tegorocznym maturzystom sukcesów na egzaminach dojrzałości i potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz realizacji dalszych planów życiowych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas zakończenia roku szkolnego tegorocznych maturzystów w Zespole Szkół Nr 2 w Wałczu oraz w Zespole Szkół Nr 4 RCKU władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentowała Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Zespół ds. utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej

Dnia 24 kwietnia 2015 r. z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Danuty Kęsek Członka Zarządu Powiatu w sali narad Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia w Powiecie Wałeckim Zakładu Aktywności Zawodowej.

Zakład Aktywnośc i Zawodowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką tworzoną w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu uczestniczyli: Dorota Rybarska Jarosz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Bożena Terefenko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Jadwiga Kosidło Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wałczu, Jolanta Pawlus pracownik WTZ Wałcz, Wojciech Pastuszak Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych, Kamila Trojanowska Starostwo Powiatowe w Wałczu i Arkadiusz Niefiedowicz przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.
Zadaniem Zespołu będzie badanie potrzeb, diagnoza, rozmowa w środowisku osób niepełnosprawnych i ich rodzin, rozmowy z przedsiębiorcami oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim.


     
Spotkanie z przedstawicielami LGD "Partnerstwo Drawy"

Dnia 23 kwietnia 2015 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy" z przedstawicielami władz samorządowych gmin Powiatu Wałeckiego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Krzysztof Zacharzewski Burmistrz Złocieńca oraz Prezes LGD "Partnerstwo Drawy", Stanisław Kuczyński Starosta Powiatu Drawskiego, Jacek Kozłowski Wicestarosta Powiatu Drawskiego, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Jan Matuszewski Wójt Gminy Wałcz, Janusz Bartczak Prezesa Fundacji "Lider Wałecki", Andrzej Wojdyło Członek Zarządu LGD "Lider Wałecki", Edward Malicki Członek LGD "Lider Wałecki" Arkadiusz Niefiedowicz przedstawiciel PWSZ Wałcz oraz Roman Wiśniewski Samodzielne stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i współpracy z partnerami zewnętrznymi starostwa powiatowego w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy" omówili zakres realizowanych przez Stowarzyszenie działań.
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie gmin będących jego członkami a w szczególności:
 • opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • promocja obszarów wiejskich,
 • aktywizowanie i mobilizowanie ludności wiejskiej oraz stymulowanie lokalnych inicjatyw,
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
 • działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
 • wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa finansowanych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej,
 • rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
 • działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym oraz krajowym,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 • wspieranie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • propagowanie sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia,
 • wspieranie inicjatyw chroniących środowisko naturalne,
 • wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • podejmowanie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności Stowarzyszenia.
Na spotkaniu omówiona i podsumowana została dotychczasowa współpraca LGD "Lider Wałecki" oraz LGD "Partnerstwo Drawy". Dotychczasowa współpraca w/w Lokalnych Grup Działania układała się bardzo dobrze oraz obie Lokalne Grupy Działania jak i Powiat Wałecki są na wysokim poziomie pozyskiwania środków na projekty. Każdy z uczestniczących w spotkaniu przedstawił swoje oczekiwania względem drugiej strony oraz wskazał warunki ewentualnej przyszłej współpracy. Spotkanie miało na celu zachęcenie władz samorządowych gmin Powiatu Wałeckiego do przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy".


     
Sukces młodych piłkarek z Wałcza

W dniu 23 kwietnia 2015 r. Starostwo Powiatowe odwiedziły piłkarki z Uczniowskiego Klubu Sportowego Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz z opiekunami i trenerami.

Nasze dziewczęta z Wałcza odniosły kolejny już sukces, tym razem podczas XV edycji Turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku.

Podczas spotkania Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz i Pani Wicestarosta Jolanta Wegner złożyli dzieciom i trenerom serdeczne gratulacje.
Starosta w imieniu władz powiatu podziękował trenerom Adamowi i Annie Łukaszewicz za osiągnięty sukces oraz życzył wygrania przez dziewczęta finału na Stadionie Narodowym.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W poniedziałek i we wtorek 20 i 21 kwietnia 2015 r. w Kaliszu Pomorskim odbył się wojewódzki finał XV edycji Turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. W obu dniach wystąpiło w sumie ponad 100 drużyn. Najlepsze drużyny dziewcząt i chłopców do lat 10 i 12 awansowały do finału ogólnopolskiego, który zostanie rozegrany w Warszawie. Finałowe spotkania odbędą się na Stadionie Narodowym przed meczem finału Pucharu Polski Lech Poznań - Legia Warszawa. Nagrodą główną imprezy jest wyjazd na jeden z meczów reprezentacji Polski.

W rywalizacji dziewcząt do lat 10 pierwsze miejsce zajęły dziewczęta z UKS Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz, przed SP Karlino, oraz UKS Victoria SP 2 Sianów i UKS Zawisza Grzmiąca.
Najlepszą bramkarką imprezy w tej kategorii wiekowej wybrano Nikolę Król (Victoria), najlepszą zawodniczką Juliannę Gryńczyk (Orzeł), a najwięcej bramek zdobyła Roksana Matczak (SP Karlino)

W rywalizacji dziewcząt do lat 12 pierwsze miejsce zajęły dziewczęta z UKS Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz, przed UKS Victorią SP 2 Sianów oraz UKS Olimpią Szczecin i SP Czernin.
Najlepszą bramkarką imprezy w tej kategorii wybrano Oliwię Żywanowską (Victoria), najlepszą zawodniczką Martynę Odolczyk (Orzeł), a najwięcej bramek zdobyła Andżelika Zalewska (Czernin).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W rywalizacji chłopców do lat 12 wygrała SP 51 Szczecin, przed SP 7 Koszalin oraz MUKS Orzeł 2010 Wałcz i SP Dobropole.
Najlepszym bramkarzem imprezy w tej kategorii wiekowej wybrano Kacpra Orzechowskiego (SP 7 Koszalin), najlepszym zawodnikiem Filipa Balcewicza (SP 51 Szczecin), a najwięcej bramek zdobył Hubert Turski (Dobropole)

Natomiast we wtorek zagrały dziewczęta do lat 8 oraz chłopcy do lat 8 i 10.

W rywalizacji dziewcząt pierwsze miejsce zajęły dziewczęta z UKS Victorii SP 2 Sianów przed UKS Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz oraz SP 3 Stargard i SP 1 Choszczno.
Najlepszą bramkarką imprezy w tej kategorii wiekowej wybrano Amelię Rosińską (Orzeł), najlepszą zawodniczką Aleksandrę Małolepszą (Victoria), a najwięcej bramek zdobyła Weronika Pilarska (Viktoria).

W rywalizacji chłopców do lat 8 wygrała SP 7 Koszalin, przed MUKS Orzeł 2010 Wałcz, SP Drawsko Pomorskie oraz SP Chrapowo.
Najlepszym bramkarzem imprezy w tej kategorii wiekowej wybrano Alexa Piłata (Drawsko Pomorskie), najlepszym zawodnikiem Michała Kosińskiego (SP Chrapowo), a najwięcej bramek zdobył Miłosz Stępnik (SP 7 Koszalin).

W rywalizacji chłopców do lat 10 wygrała Football Academy Szczecin, przed SP 2 Pyrzyce, ZSS Rewal oraz SP 65 Szczecin.
Najlepszym bramkarzem imprezy w tej kategorii wiekowej wybrano Adama Toboła (SP 2 Pyrzyce), najlepszym zawodnikiem Pawła Wojtasika(Football Academy), a najwięcej bramek zdobył Bartosz Kruszewski (SP 2 Pyrzyce).


     
Sztandar dla 104 batalionu zabezpieczenia "Ziemi Wałeckiej"

W dniu 22 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Wałcz odbyło się posiedzenie Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru dla 104 batalionu zabezpieczenia "Ziemi Wałeckiej".

Posiedzeniu przewodniczył Bogdan Wankiewicz - Starosta Wałecki - Przewodniczący Komitetu.
Podczas posiedzenia Członkowie Komitetu podsumowali dotychczasowe działania oraz ustalili datę i miejsce nadania Sztandaru dla 104 batalionu zabezpieczenia "Ziemi Wałeckiej". Uroczystość odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. na terenie koszar batalionu i będzie połączone z "piknikiem wojskowym".


     
Mistrzostwa Polski Juniorów 2015 w Wałczu

W dniu 17 kwietnia 2015 r. na ringu w Wałczu odbyły się XXII Mistrzostwa Polski Juniorów w boksie olimpijskim. W Gali uczestniczyli m.in.: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jan Matuszewski Wójt Gminy Wałcz, radni Rady Powiatu i Miasta Wałcza oraz Krzysztof Głowacki nasz najlepszy bokser.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Mistrzostwa wyłoniły młodych Mistrzów Polski, którzy być może za kilka lat powtórzą sukcesy naszego pięściarza zawodowego z Wałcza:

Kategoria 49kg
Karol Warda (Berej Boxing Lublin)
vs. Paweł Łoboziak (WKS Sokół Piła) 3-2

Kategoria 52kg
Karol Łapawa (Sporty Walki Gostyń)
vs. Adam Pluskowski (BKS Skorpion Szczecin) 4-1

Kategoria 56kg
Sebastian Gierada (KSZO Ostrowiec Świętokrzyski)
vs. Norbert Borzęcki (Champion Nowy Dwór Mazowiecki) 5-0

Kategoria 60kg
Karol Kowal (BKS Skorpion Szczecin)
vs.Adrian Jachimowicz (OSiR Suwałki) 5-0
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Kategoria 64kg
Dawid Suchecki (TS Wisła Kraków)
vs. Krystian Romel (WKS Sokół Piła) 0-5

Kategoria 69kg
Mikołaj Tobera (WKS Sokół Piła)
vs. Sebastian Wiktorzak (BKS Olimp Szczecin) WO (złamanie żeber w półfinale)

Kategoria 75kg
Konrad Kozłowski (KS Fight Club Koszalin)
vs. Krystian Taudul (UKS Boxing Sokółka) 3-2

Kategoria 81kg
Michał Soczyński (PACO Lublin)
vs. Tomasz Szuszkiewicz (Bombardier Wrocław) TKO3

Kategoria 91kg
Maciej Żurakowski (Legia Warszawa)
vs. Kamil Offman (BKS Orkan Gorzów Wielkopolski) 5-0

Kategoria +91kg
Kamil Mroczkowski (Champion Chojnów Powiat Legnicki)
vs. Karol Krupienik (Cristal Białystok) DQ3 (ataki głową)


     
"Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od ciebie każdy wymaga"

Dnia 17 kwietnia 2015 r. Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki i Danuta Kęsek Członek Zarządu Powiatu gościli podczas XVII Edycji Powiatowych Eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem: "Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od ciebie każdy wymaga", który odbył się w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu.

Pani Jolanta Wegner Wicestarosta przywitała przybyłych na uroczystość gości oraz członków jury, którzy obradowali w dniu 14 kwietnia br., aby wyłonić laureatów i zarazem reprezentantów Powiatu Wałeckiego w eliminacjach wojewódzkich.

W skład jury weszli: Danuta Kęsek Członek Zarządu Powiatu, dr inż. doc. Marek Olesiak - Dziekan Wydziału Społeczno - Inżynieryjnego PWSZ w Wałczu, Beata Radecka - Wiceprezes SDN "Uśmiech" i Agnieszka Małaszko Plastyk - przewodnicząca jury.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem bezpieczeństwa, gdyż właściwa postawa oraz świadomość zagrożeń może uratować życie lub zdrowie. Konkurs ma za zadanie promować wiedzę o bezpieczeństwie, kształtować prawidłowe postawy oraz rozwijać wyobraźnię i świadomość. Młodzież i dzieci dowiadują się, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa. Poprzez prace plastyczne można zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje oraz uczyć właściwego zachowania i prawidłowego postępowania od najmłodszych lat.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Przewodniczącą jury Agnieszkę Małaszko, przedstawiła poziom artystyczny 97 prac, które wpłynęły na tegoroczny konkurs, po czym nastąpiła prezentacja tegorocznych laureatów.

GRUPA I 6 - 8 lat uczniowie Szkół Podstawowych
 1. miejsce Weronika Piwowarczyk Szkoła Podstawowa Nr 4 Wałcz
 2. miejsce Agata Zalewska Szkoła Podstawowa w Strącznie
 3. miejsce Anna Krawczak Szkoła Podstawowa w Strącznie
wyróżnienie Julia Nowalska Szkoła Podstawowa Nr 4 Wałcz
wyróżnienie Anna Ślusarska Zespół Szkół im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie

GRUPA II 9 - 12 lat Uczniowie Szkół Podstawowych
 1. miejsce Barbara Nowicka Szkoła Podstawowa Nr 4 Wałcz
 2. miejsce Anna Błażewicz Szkoła Podstawowa w Płocicznie
 3. miejsce Zuzanna Adamczyk Szkoła Podstawowa w Płocicznie
wyróżnienie Martyna Frątczak Szkoła Podstawowa nr w Wałcz
wyróżnienie Roksana Brożek Szkoła Podstawowa w Różewie

GRUPA III 13 - 16 lat Uczniowie Gimnazjum
 1. miejsce Oliwia Morzyc Zespół Szkół w Piecniku
GRUPA IV - UCZNIOWIE NIEPEŁNOSPRAWNI
 1. miejsce Przemysław Domański ŚDS Wałcz
 2. miejsce Sylwester Pawlak Człopa
 3. miejsce Izabela Pycia WTZ Wałcz
wyróżnienie Marta Podhajna WTZ Wałcz
wyróżnienie Łukasz Król WTZ Wałcz

GRUPA V UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
 1. miejsce Aniela Grochowska Zespół Szkół Nr 1 Wałcz
 2. miejsce Kinga Kraus ZS Nr 4 RCKU Wałcz
 3. miejsce Monika Marciniak ZS Nr 4 RCKU Wałcz
Gratulujemy Laureatom i życzymy powodzenia w eliminacjach wojewódzkich


     
Spotkanie z przedstawicielami LGD "Pojezierze Razem"

Dnia 17 kwietnia 2015 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Razem" z przedstawicielami władz samorządowych gmin Powiatu Wałeckiego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Krzysztof Hara Burmistrz Tuczna, Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Jan Matuszewski Wójt Gminy Wałcz, Janusz Bartczak Prezesa Fundacji "Lider Wałecki" oraz przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Razem" omówili zakres realizowanych przez Stowarzyszenie działań. Stowarzyszenie realizuje projekty na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględniając potrzeby związane z ochroną i promocją środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, uwzględnia rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. LGD "Pojezierze Razem" działa w sektorze publicznym, gospodarczym i społecznym.
Na spotkaniu przedstawione zostały również możliwości i perspektywy pozyskiwania środków na wsparcie w nowej pespektywie 2014-2020, których wysokość uzależniona jest min.: od liczby ludności wiejskiej zamieszkującej obszary objęte Lokalną Strategią Rozwoju. Spotkanie miało na celu zachęcenie władz samorządowych gmin Powiatu Wałeckiego do przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Razem".


     
Funkcjonowanie i rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego

W dniu 14 kwietnia 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przy ul. Bydgoskiej w Wałczu odbyły się kolejne, już trzecie, warsztaty dotyczące konsultacji założeń społecznych nt.: "Funkcjonowanie i rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego Powiatu Wałeckiego".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wypracowane podczas warsztatów rozwiązania mogą w przyszłości posłużyć, jako składowa szeroko pojmowanej strategii rozwoju oświaty w Powiecie Wałeckim. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i jednostek oświatowych, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele gmin i samorządów uczniowskich.


     
30 - lecie Zespołu Ludowego "Mirosławiacy"

W dniu 10 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyła się Uroczystość z okazji Jubileuszu 30-lecia Zespołu Ludowego "Mirosławiacy".

Obecny na Uroczystości Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki złożył wszystkim członkom Zespołu Ludowego "Mirosławiacy" serdeczne życzenia oraz przekazał specjalny list gratulacyjny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta podziękował "Mirosławiakom", działającym od wielu już lat przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu za wysławienie Powiatu Wałeckiego w całym kraju na ogólnopolskich przeglądach zespołów ludowych, na których Zespół zajmował czołowe miejsca oraz za uświetnianie tańcem i muzyką wielu ważnych wydarzeń i uroczystości organizowanych w powiecie.
Starosta życzył Wszystkim kolejnych sukcesów w pracy artystycznej, wytrwałości w realizacji marzeń i planów oraz pomyślności w życiu osobistym.


     
Mecz bokserski Polska - Niemcy

W dniu 11 kwietnia 2015 r. w hali Gimnazjum nr 2 w Wałczu zawodnicy BOKSERSKIEGO Klubu Sportowego "KORONA WAŁCZ" oraz pięściarze szczecińskiego "SKORPIONA" stoczyli mecz z ekipą z Niemiec.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas uroczystego otwarcia meczu bokserskiego obecni byli przedstawiciele władz samorządowych: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta, Bogusława Towalewska Burmistrz Wałcza oraz Paweł Kosmalski Zastępca Wójta Gminy Wałcz.
Licznie zgromadzeni kibice mogli obejrzeć 14 walk meczowych oraz kilka pokazowych. Polscy pięściarze pewnie pokonali rywali z Niemiec wynikiem 20:8.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Puchar za najładniejszą walkę meczu z rąk Starosty Wałeckiego otrzymali: Ibrahim Bauzev i Arkadiusz Szwedowicz. Najlepszym zawodnikiem KS Korona uznano Grzegorza Żmudę, natomiast Anna Góralska została wybrana najlepszą zawodniczką, a Mehmet Ergun najlepszym zawodnikiem meczu.


     
Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 10 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół w Tucznie odbyły się eliminacje powiatowe XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM".

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonali przedstawiciele władz samorządowych: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Krzysztof Hara Burmistrz Tuczna, Izabela Krajnik Dyrektor Zespołu Szkół w Tucznie i Kazimierz Maciejewski Komendant Powiatowy PSP w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W konkursie uczestniczyło 43 uczniów podzielonych na trzy grupy wiekowe (szkoły podstawowe - 16, gimnazja - 16, szkoły ponadgimnazjalne - 11). Uczestnicy zostali wyłonieni w drodze eliminacji przeprowadzonych w gminach: Człopa, Tuczno, Mirosławiec, Wałcz oraz mieście Wałcz. Turniej składał się z testu pisemnego oraz finału ustnego.

Wyniki końcowe eliminacji powiatowych:
I grupa:
 1. miejsce: Karolina Bartniczak - Szkoła Podstawowa w Strącznie,
 2. miejsce: Grzegorz Cybulski - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szwecji,
 3. miejsce: Mateusz Wesół - Zespół Podstawowa w Płocicznie,
 4. miejsce: Zuzanna Adamczyk - Zespół Podstawowa w Płocicznie,
 5. miejsce: Mateusz Wałdoch - Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu.
II grupa:
 1. miejsce: Kajusz Mamczarz - Gimnazjum w Chwiramie,
 2. miejsce: Konrad Szulc - Gimnazjum w Chwiramie,
 3. miejsce: Weronika Szczechowska - Gimnazjum w Chwiramie,
 4. miejsce: Kamila Gościńska - Gimnazjum nr 2 w Wałczu,
 5. miejsce: Aleksandra Wasylków - Zespół Szkół w Mirosławcu.
III grupa:
 1. miejsce: Justyna Kowalczewska - OSP w Szwecji,
 2. miejsce: Urszula Grudzińska - II LO w Wałczu,
 3. miejsce: Jakub Żubrecki - Zespół Szkół nr 4 w Wałczu,
 4. miejsce: Mateusz Michalik - Zespół Szkół nr 4 w Wałczu,
 5. miejsce: Patryk Czapliński - Zespół Szkół nr 1 w Wałczu.
Starostwo Powiatowe, Gmina Tuczno, Miasto Wałcz, Nadleśnictwa Tuczno, Człopa, Mirosławiec Wałcz i Płytnica ufundowały nagrody rzeczowe dla zwycięzców w postaci książek oraz sprzętu multimedialnego.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu Kazimierz Maciejewski, Dyrektor Zespołu Szkół w Tucznie Izabela Krajnik oraz Jerzy Diwyk Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wałczu wręczyli triumfatorom nagrody oraz okolicznościowe dyplomy. Salę do przeprowadzenia części pisemnej i ustnej turnieju oraz posiłek dla wszystkich uczestników zorganizowali: gospodarz Burmistrz Tuczna oraz Dyrektor Zespołu Szkół im Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie.
Do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w Resku pow. łobeski w dniu 25 kwietnia 2015 r. zakwalifikowani zostali:
 • Karolina Bartniczak,
 • Kajusz Mamcarz,
 • Justyna Kowalczewska.


     
Spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jolanty Wegner Wicestarosty w dniu 8 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjno - szkoleniowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych.

Podczas spotkania omawiano m.in.:
 • informacje na temat realizacji budżetów szkół za I kwartał 2015 r.,
 • uwagi do wytycznych projektów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016,
 • dokonano oceny giełdy zawodoznawczej, która odbyła się w dniu 27 marca br.,
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Ponadto obecny na spotkaniu Arkadiusz Niefiedowicz przedstawił przedstawicielom oświaty Powiatu Wałeckiego założenia Kontraktu Samorządowego. W skrócie streścił główne obszary działania projektu, zwracając szczególną uwagę na obszar 10i, czyli ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Arkadiusz Niefiodowicz omówił również metodykę wypełnienia ankiet przygotowanych dla dyrektorów szkół, mających posłużyć do przygotowania projektów według uzasadnionych potrzeb szkół.


     
Spotkanie organizacyjne

Dnia 8 kwietnia 2015 r. w sali narad Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie poświęcone organizacji uroczystości z okazji 224 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 70 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

W związku z Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, który przypada w dniu 2 kwietnia Starostwo Powiatowe w Wałczu odwiedzili członkowie Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Dzieci, Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz ADHD "Drużyna Ananasów i Przyjaciele", które działa w Wałczu od lutego br.

Gości serdecznie przywitał Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.
Prezes Jerzy Karczewski podkreśla, że "Drużyna Ananasów i Przyjaciele" powstała z myślą, aby informować społeczeństwo o tym, że osoby chore na autyzm przebywają wśród nas, a pierwszym działaniem Stowarzyszenia zrzeszającego obecnie około 20 osób Stowarzyszenia jest akcja uświadamiająca społeczeństwo w dniu Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Stowarzyszenie jest też grupą wsparcia dla rodziców, bo nie tylko sami autyści potrzebują pomocy, ich najbliżsi również. Po usłyszeniu diagnozy rodzice i opiekunowie przeżywają szok, a potem właściwie nie ma dalszej drogi. Celem Stowarzyszenia jest też m.in. wzajemna pomoc oraz wspomaganie i dzielenie się doświadczeniami. Stowarzyszenie zrzesza nie tylko rodziców małych autystów, chętnie przyjmuje wszystkie osoby chcące w jakiś sposób wspierać osoby chorujące na tę chorobę.
Podczas spotkania członkowie Stowarzyszenia rozdawali ulotki informujące o tym, czym jest autyzm i jakie objawy występujące u dziecka powinny zaniepokoić jego rodziców.
Członkowie "Ananasów" są otwarci na wszystkich potrzebujących pomocy, a dla zainteresowanych powstał "facebookowy" profil "Drużyna Ananasów i Przyjaciele".
Spotkanie z "Drużyną Ananasów" zakończyło się symbolicznym poczęstunkiem i drobnymi upominkami dla dzieci.


     
Posiedzenie Prezydium

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i zarazem Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wałczu w dniu 1 kwietnia 2015 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas posiedzenia omówiono organizację:
 • eliminacji Powiatowych XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", które odbędą się w dniu 10 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół w Tucznie,
 • powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych, które odbędą się na Stadionie Miejskim w Wałczu.
Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII