POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Walne Zgromadzenie Klastra Metalowego METALIKA

Z udziałem przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Wałeckiego Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Bogdana Białasa Przewodniczącego Rady Powiatu i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 31 marca 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu odbyło się Walne Zgromadzenie Klastra Metalowego METALIKA.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na wstępie posiedzenia głos zabrali reprezentanci firm "Pomot" i "Lester Projekt" - nowi członkowie Klastra METALIKA. Następnie przedstawiciele PWSZ poinformowali zebranych o powstającym przy Wałeckiej Uczelni Regionalnym Centrum Badawczo - Rozwojowym. Kanclerz PWSZ Jacek Kasiński zrelacjonował przebieg prac i proces wyposażania centrum w niezbędne urządzenia i zapewnił zebranych, że inwestycja zakończy się na przełomie sierpnia i września. Pani Rektor PWSZ Jolanta Witek poinformowała, że badania będą dostosowane do potrzeb przedsiębiorców i poprosiła, żeby zgłaszali swoje zapotrzebowanie w tym zakresie.
Ponadto Arkadiusz Niefiedowicz zaprosił wszystkich do współuczestnictwa w Kontrakcie Samorządowym, podkreślając że branża metalowa może być w nim promowana.
Drugą część posiedzenia otworzył Zbigniew Wolny Przewodniczący Rady Organizacyjnej Klastra Metalowego METALIKA.
Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Klastra w ubiegłym roku przedsiębiorcy jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie:
  • przyjęcia rocznego sprawozdania Rady Organizacyjnej z działalności Klastra w 2014 r.
  • udzielenia absolutorium Radzie Organizacyjnej Klastra za 2014 r.
  • przyjęcia planu działań na kolejny rok.
Koordynatorzy Klastra Metalowego Marzena Frankowska i Marek Dymsza poinformowali, że w planach jest m.in. uczestnictwo "klastrowiczów" w targach branżowych organizowanych w Polsce i za granicą.


     
Gala Wyborów Miss PWSZ

W dniu 31 marca 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu odbyły się wybory Miss Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, którą zorganizował Samorząd Studentów Wałeckiej Uczelni.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wyniki wyborów MISS PWSZ w Wałczu w 2015 r.:

1. Marta Dziubczyńska - Miss PWSZ w Wałczu
2. Klaudia Michielus - I Vice Miss PWSZ w Wałczu
3. Róża Mieczkowska - II Miss PWSZ w Wałczu
4. Marta Dziubczyńska - Miss Publicznoœci PWSZ w Wałczu
5. Klaudia Michielus - Miss Internautów PWSZ w Wałczu
6. Marta Dziubczyńska - Grand Prix Jury Miss PWSZ w Wałczu

Gratulujemy zwyciężczyni, która weŸmie udział w wyborach ogólnopolskich.


     
Podsumowanie projektu

W dniu 30 marca 2015 r. z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu "Czas na młodych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu w latach 2012-2015, skierowany był w szczególności do osób młodych w wieku do 24 roku życia, które nie posiadały kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego oraz nie potrafiły się odnaleźć na rynku pracy. Jego celem było zwiększenie zdolności do zatrudnienia i doprowadzenia do podjęcia pracy przez zarejestrowanych w Urzędzie osób bezrobotnych w wieku do 24 roku życia - długotrwale bezrobotnych. W ramach projektu realizowane były m.in.: wsparcie psychologiczno - doradcze, spotkania z doradcą zawodowym, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe oraz staże trwające od 6 do 12 m-cy niezbędne do podjęcia zatrudnienia. W wyniku uczestnictwa w projektu 38 osób uzyskało zatrudnienie.


     
Spotkanie z członkami Stowarzyszenia
Miłośników Wody "Drako" Wałcz

Powiat Wałecki

W dniu 30 marca 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki spotkał się w starostwie powiatowym z przedstawicielami Stowarzyszenia Miłośników Wody "Drako" Wałcz: Anną Freimut - Prezesem, Pawłem Łakomym - Wiceprezes Olimpijczykiem z Sydney i Atlanty, Jolantą Stańczak - Skarbnikiem - olimpijką z Seulu oraz Maciejem Freimutem srebrnym medalistą olimpijskim z Barcelony i 3 krotnym olimpijczykiem.

Podczas spotkania rozmawiano nt. wzajemnej współpracy i promocji miasta Wałcza i Powiatu Wałeckiego poprzez rywalizację zawodników na tzw. "smoczych łodziach". Rywalizacja ta może być atrakcją podczas organizacji różnego rodzaju imprez na terenie miasta i powiatu, a sama dyscyplina cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie. Niewykluczone też, że w przyszłości może stać się sportem olimpijskim. Pieniądze na zakup sprzętu pomysłodawcy stowarzyszenia zamierzają pozyskać ze środków unijnych, budżetu miasta i od ewentualnych sponsorów.


     
XIII Powiatowa Giełda Zawodoznawcza

Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki i Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu gościli podczas XIII Powiatowej Giełdy Zawodoznawczej, która odbyła się w dniu 27 marca 2015 r. w sali widowiskowo - sportowej w Gimnazjum nr 2 w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem Giełdy Zawodoznawczej była prezentacja kierunków kształcenia szkół ponadgimnazjalnych powiatu wałeckiego na rok szkolny 2015/2016. Dzień ten, był dniem otwartym szkół ponadgimnazjalnych, dzięki czemu każdy mógł przyjść i zobaczyć, co wałeckie szkoły oferują dla swoich przyszłych uczniów. Giełda skierowana jest głównie do uczniów klas III gimnazjów, ich rodziców oraz nauczycieli. Oprócz szkół swoje stoiska zorganizowali Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wałczu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu oraz Powiatowy Urząd Pracy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Pracownicy Poradni informowali uczniów o kierunkach kształcenia szkół spoza powiatu, a Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informował o zawodach, które poszukiwane na rynku pracy.
Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorami Giełdy byli: szkoły ponadgimnazjalne powiatu, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wałczu, Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu oraz Gimnazjum nr 2 w Wałczu.


     
Uroczyste Śniadanie Wielkanocne

W dniu 27 marca 2015r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wałczu odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne, które przygotowali podopieczni i instruktorzy WTZ.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W uroczystym śniadaniu uczestniczyła Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki, która w imieniu Zarządu Powiatu Wałeckiego złożyła serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych dla kierownictwa, instruktorów i podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wałczu. Wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków jest jedną z form rehabilitacji społecznej organizowanej w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Przy pięknie udekorowanych i zastawionych stołach zgromadzeni na uroczystości mieli okazję do kultywowania tradycji wielkanocnych.


     
Spotkanie dot. Kontraktu Samorządowego
Powiat Wałecki

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu, Arkadiusza Szczerbo - Niefiedowicz z PWSZ w Wałczu, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i jednostek oświatowych, przedstawicieli PCPR i WTZ oraz pracowników firmy Faber Consulting z Torunia w dniu 20 marca 2015 r. w sali narad Starosta Powiatowego w Wałczu odbyło się spotkanie w sprawie Kontraktu Samorządowego.

Podczas spotkania zaprezentowano:
  • Zasady i kierunki regionalnej interwencji dla Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020.
  • Obszary interwencji w ramach Kontraktu Samorządowego, podkreślając jednocześnie znaczenie działań w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej oraz szczególnej roli oświaty w ubieganiu się o środki finansowe w ramach KS. Zwracano również uwagę na szczególny rozwój działań aktywizujących przedsiębiorcze działania młodzieży.
  • Omawiano i podkreślano rolę przedsiębiorców oraz integrację ich projektów z projektami samorządowymi.
  • Omówiono zasady pracy i współdziałania w procesie tworzenia dokumentów projektowych do Kontraktu Samorządowego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Konwent Samorządowy Powiatu Wałeckiego

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jolanty Wegner Wicestarosty i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 18 marca 2015 r. w sali narad Starosta Powiatowego w Wałczu odbył się Konwent z udziałem przedstawicieli władz samorządowych gmin Powiatu Wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas Konwentu omawiano m.in.:
  • założenia Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020, dla których planowane jest wykorzystanie mechanizmu Kontraktu Samorządowego,
  • potrzeby poszczególnych samorządów mieszczących się w obszarze KS,
  • zasady współpracy przy realizacji KS.
Podczas spotkania zaprezentowano również koncepcję Kontraktu Samorządowego powiatu wałeckiego.


     
Rok Szkoły Zawodowców

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - roku szkolnego 2014/2015 - "Rokiem Szkoły Zawodowców", Kuratorium Oświaty w Szczecinie zorganizowało w dniu 18 marca 2015 r. w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu spotkanie z przedstawicielami Słupskiej Strefy Ekonomicznej oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Tematem spotkania były działania promujące rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego oraz współpraca lokalnych środowisk przedsiębiorczych ze środowiskiem edukacyjnym na rzecz dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb pracodawców, zarówno lokalnego jak i europejskiego rynku pracy, jego technologicznego i innowacyjnego rozwoju oraz jego uatrakcyjnienia w odbiorze społecznym. Omawiane podczas spotkania zagadnienia zaprezentowano w kontekście potrzeb rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz w celu uatrakcyjnienia procesu rekrutacji absolwentów szkół gimnazjalnych do szkół o profilu zawodowym.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Maria Borecka Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie, Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu, Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów w Powiecie Wałeckim.


     
Funkcjonowanie i rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Dnia 18 marca 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przy ul. Bydgoskiej 52 w Wałczu odbyły się kolejne warsztaty dotyczące konsultacji założeń społecznych nt.: "Funkcjonowanie i rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego Powiatu Wałeckiego".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wypracowane podczas spotkań rozwiązania mogą w przyszłości posłużyć, jako składowa szeroko pojmowanej strategii rozwoju oświaty w Powiecie Wałeckim. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i jedostek oświatowych, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele gmin i samorządów uczniowskich. Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 14 kwietnia br.


     
Spotkanie organizacyjne

W dniu 16 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży w sprawie XXXIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza, który odbędą w dniach 11-13 września 2015 r. w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Walenty Pawłowski Prezes RZP Wlkp. Płn., Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Jan Matuszewski Wójt Gminy Wałcz i Dariusz Bartosik Z-ca Burmistrza Mirosławca.


     
Jarmark Kaziukowy

W dniu 15 marca 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w dorocznym Jarmarku Kaziukowym, który odbył się w sali Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Dzień świętego Kazimierza od ponad 400 lat jest w Wilnie okazją do organizowania jarmarku odpustowego. Dawni mieszkańcy Wilna i Kresów, mieszkający obecnie w Wałczu, kultywują tą tradycję. Organizatorem Jarmarku jest Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia "Świteź".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Od kilku już lat "Świteź" organizuje "Kaziuki" w formie imprezy otwartej dla mieszkańców. Przychodzą na nie kresowiacy i ich rodziny, a także przyjaciele i sympatycy organizacji. Tradycyjnie był również kiermasz ozdób wielkanocnych przygotowany przez Grupę Twórczą Ziemi Wałeckiej oraz wystawa pamiątek związanych z Wilnem. Całości klimatu dopełniały piosenki kresowe w wykonaniu przyjaciół stowarzyszenia, Marka i Jolanty Giłków z młodzieżą.


     
Spotkanie na temat fotowoltaiki

W dniu 12 marca 2015 r. w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu odbyło się spotkanie poświęcone tematyce fotowoltaiki, którego organizatorem była Firma "Pitern" Sp. z o.o. z Przeźmierowa zajmująca się od 11 lat wyłącznie systemami solarnymi. Firma ta wspiera inwestorów, rolników i osoby prywatne w rozwijaniu projektów fotowoltaicznych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Od początku roku 2015 ruszył program dofinansowań dla systemów energii odnawialnej o nazwie Prosument. Środki pieniężne pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program Prosument ma na celu wsparcie inwestycji głównie w gospodarstwach domowych. Dotacja wynosi 40% dla instalacji fotowoltaicznych do 40 kw. Dotacje na instalację fotowoltaiczne będą co roku pomniejszone. Środki finansowe przeznaczone na PROSUMENTA nie są zbyt duże, więc też należy szybko składać wnioski, ponieważ liczy się kolejność zgłoszeń. U naszych Zachodnich sąsiadów Niemców fotowoltaika jest już prawie na wszystkich domach, teraz czas na Polskę, a w szczególności na Województwo Zachodniopomorskie, ponieważ WFOŚiGW w Szczecinie jako pierwszy w Polsce uruchomił dotacje z tytułu PROSUMENTA dla osób prywatnych.

Czym jest fotowoltaika ?

Moduły fotowoltaiczne (PV) przekształcają promienie słoneczne na prąd elektryczny, który dalej jest wykorzystywany na bieżącą w naszych domach. Nasłonecznienie w Polsce jest bardzo stabilne i korzystne dla tego typu systemów. Polskie prawo już dziś pozwala także na przyłączanie mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci energetycznej. Dzięki uchwalonej ustawie tzw. Mały Trójpak Energetyczny dostawca energii elektrycznej ma obowiązek bezpłatnego przyłączenia instalacji fotowoltaicznej poprzez wymianę licznika energii na dwukierunkowy. Posiadając instalację PV ograniczamy zużycie energii elektrycznej z sieci energetycznej do minimum. Tym samym stajemy się niezależni od wzrostu cen energii elektrycznej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zapotrzebowanie i produkcja prądu?

Produkcja własnego prądu pozwala na znaczne oszczędności. Typowa 4 osobowa rodzina zużywa rocznie ok. 3000 kWh. Zamontowana instalacja PV o mocy 3,0 kW wyprodukuję rocznie ok. 2800 kWh - jest to znaczący udział w rocznym zużyciu energii elektrycznej. Aby uzyskać taką moc powinniśmy zainstalować 12 moduły fotowoltaicznych o mocy maksymalnej 250 Wp. Należy także pamiętać o tym iż żywotność instalacji PV to ponad 25 lat !

Kiedy rozpocząć planowanie i rozpocząć oszczędzanie?

Nie należy odkładać decyzji o inwestowaniu w fotowoltaikę na ostatnią chwilę. Już teraz powinnyśmy rozpocząć wszystkie formalności z tym związane, przygotować wnioski, zaprojektować instalację. Wtedy uzyskamy pewność iż nasza instalacja będzie zamontowana w pierwszym etapie programu Prosument uzyskując tym samym maksymalne dofinansowanie w wysokości 40%.


     
Przedszkolaki w Urzędzie

Grupa 4 i 5 latków z Niepublicznego Przedszkola "Czerwony Kapturek" w Wałczu odwiedziła w dniu 11 marca 2015 r. Starostwo Powiatowe w Wałczu. Dzieci spotkały się z władzami powiatu Starostą Bogdanem Wankiewiczem, Wicestarostą Jolantą Wegner i Sekretarzem Zbigniewem Wolnym.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Przedszkolaki przyglądały się pracy urzędu, zwiedzały wydziały starostwa oraz poznawały funkcjonowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Wałczu. Dzieci zadawały interesujące pytania i wyrażały swoje opinie na temat "ważnych urzędowych spraw", jednak największe zadowolenie przedszkolaków wywołała przejażdżka windą. Na zakończenie wizyty dzieci otrzymały drobne upominki.


     
"Edward Dwurnik - wielki malarz treści"

W dniu 8 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Wałeckiej rozpoczął się wernisaż wystawy zatytułowanej "Edward Dwurnik - wielki malarz treści".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas uroczystego otwarcia wystawy gościła Małgorzata Kranz dyrektor Muzeum Regionalnego w Wągrowcu. Wystawa, której kustoszem jest Marlena Jakubczyk potrwa do 19 kwietnia br.


     
Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego
Powiat Wałecki

W dniu 6 marca 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w Kongresie 25-lecia Zarządu Terytorialnego, który odbył się w Poznaniu.

Kongres w Poznaniu zgromadził wiele znamienitych gości wśród których byli m.in.: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz, Marszałek Senatu Bogdan Borusowicz oraz prof. Jerzy Buzek.
Uroczyste obchody XXV rocznicy odtworzenia w Polsce po blisko półwieczu samorządu terytorialnego odbyły się w przeddzień rocznicy uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.
Reforma samorządowa jest powszechnie uważana za najbardziej udaną z polskich reform. Spotkanie było również okazją do refleksji nad osiągnięciami minionego ćwierćwiecza i pokazania samorządowej jedności. Na Kongresie zaprezentowano problemy i wyzwania stojące przed samorządem terytorialnym oraz debatowano o przyszłości.


     
Zebranie Kapituły

W dniu 6 marca 2015 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się zebranie Kapituły przyznającej nagrodę honorową "Laur Powiatu Wałeckiego" i nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego" w celu omówienia tegorocznych nominacji.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu, które odbyło się pod przewodnictwem Wicestarosty Jolanty Wegner, udział wzięli laureaci nagrody honorowej Super Laur Powiatu Waleckiego: ks. Prałat dr Romuald Kunicki, Henryk Wojtasik i Zbigniew Cebula reprezentujący Jarosława Horodeckiego oraz laureaci nagrody Laur Powiatu Wałeckiego w 2014 r.: Janusz Marcin Ejma "Power - Tech" (Laur Powiatu 2014 w kat. Działalność Gospodarcza), Mieczysława Łukaszewicz (Laur Powiatu 2014 w kat. Działalność Społeczna) oraz Adam Łukaszewicz UKS Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz (Laur Powiatu 2014 w kat. Działalność Sportowa).


     
Funkcjonowanie i rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego
Powiat Wałecki

Dnia 4 marca 2015 r. z udziałem Jolanty Wegner Wicestarosty Wałeckiego w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu odbyło się spotkanie otwierające cykl konsultacji założeń społecznych pt.: "Funkcjonowanie i rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego Powiatu Wałeckiego".

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i jedostek oświatowych, pracownicy Starostwa Powiatowego, przedstawiciele związków zawodowych oraz samorządów uczniowskich.
Forma, wymiar i zakres przedmiotowych warsztatów społecznych zależne będą od faktycznego zainteresowania i zgłaszanego akcesu grup oraz podmiotów, które upatrują w funkcjonowaniu edukacji istotny czynnik życia społecznego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wypracowane rozwiązania w tej materii mogą w przyszłości posłużyć jako składowa szeroko pojmowanej strategii rozwoju oświaty w Powiecie Wałeckim. Kolejne spotkania odbędą się w dniach 18 marca i 14 kwietnia br.


     
Spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych

W dniu 4 marca 2015 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i jednostek oświatowych w powiecie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie otworzyła Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki, która przywitała zaproszonych gości i przedstawiła cel spotkania.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu przedstawił wstępne wytyczne do projektów organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016.
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych przedstawili własny sposób przygotowania oferty edukacyjnej w naborze na rok szkolny 2015/2016, a dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu omówił organizację Giełdy Zawodoznawczej, która odbędzie się w marcu br.


     
Seminarium w Szczecinie

W dniach 2-3 marca 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Paweł Gwozdecki Skarbnik Powiatu wzięli udział w seminarium Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast oraz Przewodniczących Zarządów jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się w Szczecinie.

Organizatorem seminarium, które dotyczyło finansów publicznych była Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie.
Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII