POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


Termomodernizacja budynków użyteczno¶ci publicznej
 •  Opis projektu
 •  Obiekty przeznaczone do modernizacji
 •  Galeria

 •  System Zielonych Inwestycji "Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne Powiatu Wałeckiego - etap I"

 •  System Zielonych Inwestycji "Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego"

 • POWIAT WALECKI
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej

  "Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne Powiatu Wałeckiego - etap I"
  Program priorytetowy
  System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1)
  Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej


  Opis projektu

  I. OPIS PROJEKTU

  Projekt w I etapie zakłada przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku po byłym Szpitalu powiatowym zgodnie z wariantem optymalnym audytu, projektem budowlanym wraz ze zmianą sposobu użytkowania który, służyć będzie celom administracyjnym Powiatu wałeckiego.
  W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:
  • ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów);
  • wymiana stolarki okiennej;
  • modernizacja instalacji c.o., c.w.u.;
  • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne;
  • modernizacja instalacji wentylacji;
  • likwidacja kotłowni gazowej, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • całkowita wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie jej do potrzeb i ilości opraw oraz zasad bezpieczeństwa
  Przegrody zewnętrzne, z uwagi na zabytkowy charakter elewacji ściany, zostaną docieplone od wewnątrz pomieszczeń poprzez ułożenie wełny mineralnej na ruszcie aluminiowym w odległości 3 cm od ściany obudowanej płytą gipsowa - kartonową. Dach zostanie ocieplony 20 cm warstwą wełny mineralnej przymocowanej do istniejących krokwi. Okna skrzynkowe, mocno wyeksploatowane zostaną wymienione na nowe PCV. Okna zostaną zaopatrzone w nawiewniki higrosterowalne, które wraz z modernizacją systemu wentylacyjnego budynku jeszcze bardziej przyczynia się do zmniejszenia strat ciepła. Usprawnienie systemu zaopatrzenia w c.w.u. nastąpi poprzez wymianę istniejącej instalacji do przygotowania cieplej wody użytkowej na nową z przewodami z tworzywa sztucznego, dobrze izolowane z okresowym wyłączaniem pompy cyrkulacyjnej, zasilanie z węzła cieplnego oraz poprzez likwidację istniejącej kotłowni gazowej, wykonanie węzła kompaktowego i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Stara instalacja centralnego ogrzewania zostanie wymieniona na nowoczesna z grzejnikami o małej bezwładności i zaworami termostatycznymi. W budynku zmienione zostaną wszystkie istniejące oprawy na oprawy z nowoczesnymi świetlówkami ekologicznymi. Całkowicie zostanie wymieniona instalacja elektryczna.
  Przedmiotowy projekt, zgodnie z zawartymi audytami, zakłada że łączna oszczędność energii wyniesie 2049GJ/rok z czego 1694 GJ/rok to oszczędność energii cieplnej zawartej w paliwie, a 355 GJ/rok to oszczędność elektryczna. W odniesieniu do stanu sprzed planowanej termomodernizacji, odpowiada to z kolei procentowej oszczędności energii, generowanej przez projekt, na wysokim 68%. Wartość ta znacznie przekracza 30%-wy próg zmienijszenia zapotrzebowania na ciepło, który został określony jako minimalny w Programie Priorytetowym NFOŚiGW "System zielonych inwestycji" - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
  Efekt ekologiczny (końcowy efekt redukcji emisji) wyniesie 145 Mg CO2/rok co w porównaniu ze stanem przed modernizacją (255 MG CO2/rok) da 57 % redukcji liczonej w stosunku do scenariusza bazowego.
  Dynamiczny koszt jednostkowy DGC na poziomie - 2075,88
  Całkowita koszt przedsięwzięcia zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 2 100 000,00 zł, czego kwota 1 845 520,00 zł stanowi koszty kwalifikowane. Dotacja w wysokości 553 650,00 zł, pożyczka stanowi koszt w wysokości 1 107 310,00 zł.
  Umowa dotacji: nr 478/2012/Wn-16/OA-TR-ZI/D z dnia 14 czerwca 2012 r.
  Umowa pożyczki: nr 479/2012/Wn-16/OA-TR-KU/P z dnia 14 czerwca 2012 r.
  Okres realizacji przedsięwzięcia: IV kwartał 2011 r. do II kwartał 2013 r.

  II.ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU

  W ramach projektu podjęte będą następujące działania:
  a. przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania,
  b. realizacja prac termomodernizacyjnych,
  c. promocja projektu.

  III. STRUKTURA I SPOSÓB ZARZADZANIA PROJEKTEM

  Powiat Walecki (Wnioskodawca) w całości jest odpowiedzialny za prawidłowa realizację projektu. Dokumentacja projektu będzie przechowywana w siedzibie wnioskodawcy. W ramach dotrzymania warunków trwałości projektu wnioskodawca utrzymywać będzie w należytym stanie środki trwałe nabyte w związku z realizacją projektu oraz poniesie na nie nakłady. W terminie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, nakłady te będą przez niego monitorowane. Środki te w terminie 5 lat od dnia zakończenia projektu nie będą mogły być zbyte a w obiekcie poddanym termomodernizacji zostana utrzymane funkcje użyteczności publicznej wskazane we wniosku.

  IV. ZAKRES GEOGRAFICZNY PROJEKTU

  Lokalizacja projektu - projekt zostanie zrealizowany w województwie zachodniopomorskim, Powiecie Wałeckim.