Charakterystyka


HISTORIA POWIATU WAŁECKIEGO

450 ROCZNICA PODNIESIENIA POWIATU WAŁECKIEGO DO RANGI POWIATU GRODZKIEGO
WAŁCZ 1554 - 2004


PROGRAM OBCHODÓW 450 - ROCZNICY PODNIESIENIA POWIATU WAŁECKIEGO
DO RANGI POWIATU GRODZKIEGOWAŁCZ 1554 - 2004

1 2 3


Podsumowanie obchodów 450 lecia podniesienia Starostwa Wałeckiego
do rangi Starostwa Grodzkiego


Powiat Wałecki
    W dniu 29 grudnia 2004 r.Zarząd Powiatu Wałeckiego dokonał oceny przebiegu zaplanowanych uroczystości i przedsięwzięć związanych z 450 - leciem podniesienia Starostwa Wałeckiego do rangi Starostwa Grodzkiego.
Zarząd Powiatu uznał, że obchody te były okazją do przypomnienia tradycji i burzliwej historii Ziemi Wałeckiej, Ziemi zwróconej Polsce przez sprawiedliwość dziejową, prezentacji dorobku Powiatu Wałeckiego, jego walorów turystyczno - krajobrazowych oraz zasług i dokonań twórczych ludzi z nim związanych.
Zarząd Powiatu wyraził podziękowanie Panu Stanisławowi Wziątkowi Wojewodzie Zachodniopomorskiemu za objęcie Honorowego Patronatu nad obchodami Jubileuszu Powiatu Wałeckiego, co podniosło rangę tej rocznicy oraz za poparcie wniosków o przyznanie przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeń państwowych dla zasłużonych działaczy społecznych, gospodarczych i samorządowych.
   Zgodnie z przyjętym programem obchodów Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wałczu już w marcu 2004 r. zorganizował konferencję metodyczną dla nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawców klasowych, na której omówiono dzieje Powiatu Wałeckiego oraz formy pracy z uczniami w tym zakresie w 2004 r.
PODN opracował okolicznościowy artykuł do biuletynu "Twój doradca" pt. "450 lecie utworzenia Urzędu Grodzkiego w Wałczu" wraz ze wskazaniem środków dydaktyczno - wychowawczych umożliwiających upowszechnienie tej tematyki wśród uczniów. W ramach regionalnej ścieżki edukacyjnej w szkołach Powiatu Wałeckigo, PODN zorganizował kurs - "Małe Ojczyzny - tradycja dla przyszłości", czyli edukacja regionalna ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Powiatu Wałeckiego.
Powiat Wałecki
PODN opracował środek dydaktyczny w postaci plakatu opisującego dzieje Powiatu, który przekazano szkołom podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
Starostwo Powiatowe wspólnie z Muzeum Ziemi Wałeckiej w dniu 2 maja 2004 r. zorganizowało w salach muzeum wystawę "Karty z dziejów Ziemi Wałeckiej", na której zaprezentowano archiwalia i zabytki kultury materialnej oraz 4 maja br. w Historycznej Auli Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu konferencję historyczną pt. "Przeszłość -Przyszłości", na której omówiono: Ľródła dziejów Wałcza i Ziemi Wałeckiej, historię utworzenia Urzędu Grodzkiego w Wałczu oraz jego znaczenie dla rozwoju Powiatu Wałeckiego.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wałczu zorganizowała giełdę zawodoznawczą, na której m.in. przedstawiono historię placówki oraz aktualną działalność ukierunkowaną na udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom.
    Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu zorganizował "Dzień otwarty", w ramach którego zaprezentowano materiały kartograficzne obrazujące kolejne etapy przekształcania zasobu geodezyjnego i kartograficznego od map katastralnych do mapy numerycznej na obszarze Powiatu Wałeckiego.
Z okazji Jubileuszu - Szpital Powiatowy w Wałczu zorganizował w maju 2004 r. dla mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec "białą sobotę" oraz w czerwcu 2004 r. "dzień otwartych drzwi" dla mieszkańców Miasta Wałcza i Gminy Wałcz.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, PODN Wałcz, Powiatowy Zarząd Dróg i Starostwo Powiatowe wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowali we wrześniu 2004 r. trzydniową konferencję naukową poświęconą działalności samorządu lokalnego w świetle europejskich standardów oraz Warsztaty Nadzoru Budowlanego.
Z udziałem parlamentarzystów, władz wojewódzkich, samorządowców z powiatów: pilskiego, drawskiego i wałeckiego w dniu 1 paĽdziernika 2004 r. odbyła się Uroczysta Sesja Rady Powiatu w Wałczu, na której przypomniano 450 - letnią Historię Powiatu Wałeckiego oraz podziękowano poprzednikom za ich patriotyzm, mądrość i pracę dzięki którym Powiat mógł się rozwijać i przetrwać wiele niepowodzeń i zagrożeń.
Na sesji wręczono dla 9 osób złote i srebrne krzyże zasługi nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz 3 złote odznaki "Gryfa Zachodnio -pomorskiego".
Zarząd Powiatu Wałeckiego za szczególne zaangażowanie w rozwój społeczno - gospodarczy Ziemi Wałeckiej przyznał wyróżnienia "Medalion" dla 68 osób najbardziej zasłużonych dla Powiatu Wałeckiego. W tym samym dniu oddano do użytku nową siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu.
    10 listopada z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, Orkiestry Garnizonowej oraz mieszkańców Ziemi Wałeckiej na budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu odsłonięto pamiątkową tablicę z okazji 450 - rocznicy utworzenia Urzędu Grodzkiego w Wałczu. Również w tym dniu w sali Urzędu
Powiat Wałecki
Gminy w Wałczu odbyło się spotkanie władz samorządowych Powiatu i Gmin Powiatu Wałeckiego z rolnikami i przedsiębiorcami rolnymi. Na spotkaniu tym z okazji Jubileuszu Powiatu wręczono 18 rolnikom odznaki "Zasłużony dla rolnictwa" nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
    We wszystkich szkołach ponadgimna -zjalnych podległych Powiatowi Wałeckiemu odbyły się uroczyste apele, zorganizowano konkursy literackie i fotograficzno - plastyczne, odbyły się lekcje historii i lekcje wychowawcze oraz wykonano okolicznościowe gazetki ścienne poświęcone Jubileuszowi Powiatu Wałeckiego.
Delegacje szkół uczestniczyły we wszystkich uroczystościach jubileuszowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Wałczu. Pracownicy jednostek podległych Powiatowi Wałeckiemu oraz Starostwa Powiatowego w Wałczu czynnie uczestniczyli w imprezach jubileuszowych.
Wszystkie gminy Powiatu Wałeckiego włączyły obchody 450 - lecia podniesienia Starostwa Wałeckiego do rangi Starostwa Grodzkiego do kalendarza imprez i uroczystości organizowanych na swoim terenie w 2004 r.
Zarząd Powiatu stwierdził, że przyjęty plan obchodów w/w rocznicy został w pełni zrealizowany.
    Zarząd Powiatu wyraził podziękowanie mieszkańcom Ziemi Wałeckiej za aktywne włączenie się w obchody 450 rocznicy utworzenia Urzędu Grodzkiego w Wałczu.

1 2 3