POWIAT WACKI

      Charakterystyka

POWIAT WALECKI

Tytu艂 projektu: "Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje


Projekt wsp贸艂finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Dzia艂anie 9.7 O艣rodki popularyzuj膮ce nauk臋 w ramach Kontrakt贸w Samorz膮dowych.

Cel g艂贸wny projektu:

Poprawa dost臋pno艣ci do nowoczesnego nauczania na wszystkich poziomach edukacji w wojew贸dztwie zachodniopomorskim.

Cele szczeg贸艂owe projektu:
 • podwy偶szenie umiej臋tno艣ci i kwalifikacji uczni贸w na r贸偶nych poziomach edukacji;
 • zwi臋kszenie zainteresowania dzieci i m艂odzie偶y naukami 艣cis艂ymi;
 • zwi臋kszenie poziomu kompetencji zawodowych i spo艂ecznych absolwent贸w szk贸艂;
 • podniesienie praktycznych umiej臋tno艣ci niezb臋dnych do podj臋cia pracy przez absolwent贸w;
 • wzmocnienie bazy dydaktycznej w powiecie wa艂eckim.
Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni si臋 do osi膮gni臋cia celu szczeg贸艂owego dzia艂ania 9.7 O艣rodki popularyzuj膮ce nauk臋 w ramach Kontrakt贸w Samorz膮dowych. Realizacja projektu przyczyni si臋 do wzrostu jako艣ci poziomu edukacji w regionie. Opr贸cz tego projekt nakierowany jest na zniwelowanie zjawisk zwi膮zanych z problemami spo艂ecznymi. W ramach projektu przewiduje si臋 uruchomienie laboratori贸w, kt贸rych zakres b臋dzie bezpo艣rednio zwi膮zany z regionalnymi specjalizacjami jakimi s膮 bran偶e metalowa i maszynowa. W ramach konsultacji wypracowany zosta艂 model wyposa偶enia Lokalnego Centrum Nauki w urz膮dzenia, sprz臋ty i akcesoria zwi膮zane z obszarami metalu i maszyn (w tym g艂贸wnie ich w艂a艣ciwo艣ci fizyczne i chemiczne, a tak偶e laboratoria zwi膮zane z robotyk膮, mechanik膮, technik膮 oraz wychodz膮ce poza og贸lnie przyj臋te standardy edukacyjnej tj. laboratoria symulator贸w). Nauka podstaw o metalach oraz podstaw projektowania, in偶ynierii, symulacji z wykorzystaniem praktycznej wiedzy, eksperyment贸w, pokaz贸w, aktywnego uczestnictwa zdecydowanie wp艂ynie na zwi臋kszenie zainteresowania uczni贸w naukami 艣cis艂ymi. Laboratoria oraz ich wyposa偶enie zosta艂y tak dobrane, aby mo偶liwy by艂 logiczny ci膮g edukacyjny. Powstanie tak偶e edukacyjny plac zabaw "Metalowy Plac Zabaw" w ramach, kt贸rego wykonane zostan膮 utwardzenia, doj艣cia, chodniki oraz sprz臋t tj. r贸wnia Galileusza, Model czarnej dziury, Rura g艂osowa - telegraf akustyczny, waga hydrauliczna, magnetyczne wy艣cigi, dziurawy labirynt, super odbicie.

Warto艣膰 projektu: 4 499 529,82 z艂.

Wk艂ad Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 824 600,31 z艂.PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ膭CE NA ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE OBIEKT脫W BUDOWLANYCH ZAMAWIAJ膭CEGO W RAMACH PROJEKTU PN.: 鈥濴OKALNE CENTRUM NAUKI METALOWE INSPIRACJE鈥

W dniu 14 kwietnia 2020 r. podpisana zosta艂a umowa o roboty budowlane pomi臋dzy Powiatem Wa艂eckim a STEF-BUD Przemys艂aw Stefaniak.

Przedmiotem umowy o roboty budowlane jest wykonanie przebudowy cz臋艣ci budynku zamawiaj膮cego, przy ulicy Bydgoskiej 50, wraz z dobudow膮 windy i zmian膮 zagospodarowania terenu wok贸艂 budynku w ramach projektu pn. 鈥濴okalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje鈥.

Zadanie inwestycyjne jest wsp贸艂finansowane przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 O艣 Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Dzia艂anie 9.7 O艣rodki popularyzuj膮ce nauk臋 w ramach Kontrakt贸w Samorz膮dowych.

Celem realizacji zadania b臋dzie dostosowanie budynku do potrzeb Lokalnego Centrum Nauki, w tym: adaptacja i zmiana wielko艣ci pomieszcze艅 z przeznaczeniem na specjalistyczne sale zaj臋ciowe i laboratoryjne, zainstalowanie wyci膮g贸w/nadmuch贸w, po艂o偶enie/wymiana instalacji elektrycznej, o艣wietlenia, instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wymiana cz臋艣ci posadzek. W poszczeg贸lnych salach przygotowane zostan膮 pomieszczenia na zaplecza socjalne. Przystosowane zostan膮 r贸wnie偶 pomieszczenia na potrzeby administracji oraz sanitariaty. Obiekt b臋dzie przystosowany dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami oraz wybudowana zostanie zewn臋trzna winda. Dostosowany zostanie r贸wnie偶 parking oraz drogi, 艣cie偶ki i przestrze艅 wok贸艂 budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Nauki. Rewitalizowane b臋dzie otoczenie obiektu wraz now膮 infrastruktur膮 edukacyjn膮 dla dzieci.

Warto艣膰 rob贸t budowlanych: 1 892 000,00 z艂
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 84,9999991777%PODPISANIE UMOWY NA PE艁NIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJ膭CYMI NA ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE OBIEKT脫W BUDOWLANYCH ZAMAWIAJ膭CEGO W RAMACH PROJEKTU PN.: 鈥濴OKALNE CENTRUM NAUKI METALOWE INSPIRACJE鈥

W dniu 24 kwietnia 2020 r. podpisana zosta艂a umowa o pe艂nienie nadzoru inwestorskiego pomi臋dzy Powiatem Wa艂eckim a STEF-BUD Przemys艂aw Stefaniak a Wykonawc膮 Agencj膮 Inwestycyjn膮 Terra sp. z o.o. i Wsp贸lnicy sp. k.

Przedmiotem umowy jest pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym polegaj膮cym na przebudowie cz臋艣ci budynku zamawiaj膮cego w celu utworzenia Lokalnego Centrum Nauki 鈥濵etalowe Inspiracje鈥 wsp贸艂finansowanego przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O艣 priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Dzia艂anie 9.7 O艣rodki popularyzuj膮ce nauk臋 w ramach Kontrakt贸w Samorz膮dowych.RUSZY艁Y PRACE BUDOWLANE W LOKALNYM CENTRUM NAUKI
W WA艁CZU


W dawnym budynku, gdzie mie艣ci艂o si臋 II Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce przy ul. Bydgoskiej 50, powstaje Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje". W艂a艣nie ruszy艂y pierwsze prace remontowe: wyburzenia 艣cian dzia艂owych, wymiana okien, instalacji elektrycznych i co. Wykonawc膮 prac jest firma Stef-Bud Przemys艂aw Stefaniak z Wielenia.
Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki
Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki
Na zamieszczonych zdj臋ciach pomieszcze艅, w kt贸rych prowadzone s膮 prace znajdowa膰 si臋 b臋dzie pracownia informatyczna i odnawialnych 藕r贸de艂 energii.

Przypomnijmy, 偶e Powiat Wa艂ecki otrzyma艂 艣rodki w ramach RPO WZ na utworzenie Lokalnego Centrum Nauki w Wa艂czu. Ca艂o艣膰 inwestycji kosztowa膰 b臋dzie blisko 4,5 mln z艂, z czego wk艂ad RPO WZ w ramach Kontraktu Samorz膮dowego to kwota 3.824 600 z艂, natomiast 670.000 z艂 (15%) pochodzi膰 b臋dzie ze 艣rodk贸w w艂asnych. Oferta Lokalnego Centrum b臋dzie skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym, uczni贸w szk贸艂 podstawowych i 艣rednich, a tak偶e do nauczycieli, rodzic贸w i senior贸w.
Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki
Projekt zak艂ada utworzenie pi臋ciu pracowni laboratoryjnych:
 • fizyko-chemicznej,
 • OZE (odnawialnych 藕r贸de艂 energii),
 • Informatycznej,
 • Lego,
 • symulator贸w
oraz naukowego placu zabaw, a w nim:
 • kalejdoskop gigant,
 • ko艂o m艂y艅skie,
 • wir wodny,
 • panel muzyczny,
 • g艂uchy telefon
Inwestycja ma by膰 zrealizowana do ko艅ca 2020 r. Na chwil臋 obecn膮 wszystkie prace przebiegaj膮 terminowo. O post臋pach prac b臋dziemy Pa艅stwa regularnie informowa膰.W ramach projektu pn.: 鈥濴okalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje鈥 prowadzone s膮 roboty budowlane. Stopie艅 zaawansowania rob贸t wynosi ok. 50%

Do chwili obecnej zako艅czone zosta艂y roboty w zakresie:
 • rob贸t rozbi贸rkowych
 • stolarki okiennej
 • stolarki drzwiowej
 • prac tynkarskich
Pozosta艂e roboty budowlane s膮 w trakcie realizacji, termin zako艅czenia rob贸t budowlanych nast膮pi w miesi膮cu grudniu 2020 r.